Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/102571
Title: Nueva regulación del IVA en el comercio electrónico
Other Titles: New EU e-commerce VAT regulations
Author: Delgado García, Ana María  
Oliver Cuello, Rafael
Keywords: Fiscalitat
IVA
Comerç electrònic
Localització
Serveis
Fiscalidad
IVA
Comercio electrónico
Localización
Servicios
Issue Date: 21-Jun-2015
Publisher: IDP Revista de Internet Derecho y Política
Citation: Delgado García, A.M. & Oliver Cuello, R. (2015). Nueva regulación del IVA en el comercio electrónico. IDP. Revista de Internet, derecho y política, (20), 108-120. doi: 10.7238/idp.v0i20.2586
Also see: http://idp.uoc.edu/articles/10.7238/idp.v0i20.2586/galley/2761/download/
Abstract: La Llei 28/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifica la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, introdueix noves regles de localització dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió i de les prestacions de serveis efectuades per via electrònica. A partir de l'1 de gener del 2015, d'acord amb les regles de localització introduïdes en la Directiva 2006/112/CE per la Directiva 2008/8/CE, de 12 de febrer del 2008, quan aquests serveis es prestin a un consumidor final, passen a gravar-se al lloc on el destinatari estigui establert, tingui el seu domicili o residència habitual, independentment del lloc on estigui establert el prestador. Aquestes noves regles de localització en l'IVA vénen acompanyades de dos nous règims especials de l'IVA, que són opcionals i que permeten els subjectes passius liquidar l'impost degut per la prestació d'aquests serveis a través d'un portal web «finestreta única» a l'Estat membre de la UE on estiguin identificats, la qual cosa els evita haver de registrar-se a cada Estat membre on facin les operacions. Així mateix, ha de tenir-se en compte la normativa comunitària que desenvolupa la Directiva de l'IVA en aquest aspecte i que resulta directament aplicable en cadascun dels Estats membres: el Reglament d'execució (UE) 1042/2013, del Consell, de 7 d'octubre del 2013, i el Reglament d'execució (UE) 967/2012, del Consell, de 9 d'octubre del 2012.
La Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, introduce nuevas reglas de localización de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y de las prestaciones de servicios efectuadas por vía electrónica. A partir del 1 de enero de 2015, de acuerdo con las reglas de localización introducidas en la Directiva 2006/112/CE por la Directiva 2008/8/CE, de 12 de febrero de 2008, cuando estos servicios se presten a un consumidor final, pasan a gravarse en el lugar donde el destinatario esté establecido, tenga su domicilio o residencia habitual, independientemente del lugar donde esté establecido el prestador. Estas nuevas reglas de localización en el IVA vienen acompañadas de dos nuevos regímenes especiales del IVA, que son opcionales y que permiten a los sujetos pasivos liquidar el impuesto adeudado por la prestación de dichos servicios a través de un portal web «ventanilla única» en el estado miembro de la UE en que estén identificados, lo cual les evita tener que registrarse en cada estado miembro donde realicen las operaciones. Asimismo, debe tenerse en cuenta la normativa comunitaria que desarrolla la Directiva del IVA en este aspecto y que resulta directamente aplicable en cada uno de los Estados miembros: el Reglamento de Ejecución (UE) 1042/2013, del Consejo, de 7 de octubre de 2013, y el Reglamento de Ejecución (UE) 967/2012, del Consejo, de 9 de octubre de 2012.
Language: Spanish
URI: http://hdl.handle.net/10609/102571
ISSN: 1699-8154MIAR
Appears in Collections:2015, no. 20
Articles

Share:
Export:
Files in This Item:
File SizeFormat 
regulacion_IVA_comercio.pdf328.58 kBAdobe PDFView/Open

Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.