Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/103006
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorEstévez Lamigueiro, Lluís-
dc.date.accessioned2019-11-26T07:07:38Z-
dc.date.available2019-11-26T07:07:38Z-
dc.date.issued2019-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/103006-
dc.description.abstractEn els darrers anys, el descens continuant del préstec d'audiovisuals i concretament de documents sonors ha estat motiu de preocupació per part dels responsables de les biblioteques públiques. Els nous hàbits de consum dels usuaris ha provocat que una de les tipologies documentals que, percentualment, més préstec generaven hagi caigut de forma alarmant. Els bibliotecaris es pregunten quines accions calen plantejar respecte el format CD i respecte la secció de música de les biblioteques. Respecte el format CD, considerem que cal evitar considerar els indicadors de préstecs com l'element que identifiqui l'èxit o el fracàs de la secció de música de les biblioteques. Cal establir accions per al foment de la música a les biblioteques, destacant el factor formatiu. Per tal de desencallar la situació actual i avançar en un nou model d'àrea de música, proposem la creació d'un projecte d'àmbit territorial per tal de treballar de forma coordinada amb les biblioteques de la província de Girona el foment de la música a les biblioteques públiques. Aquest projecte estarà liderat pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona i estarà coordinat per un grup de treball format per personal especialitzat en música de les biblioteques públiques. El projecte requerirà d'una fase de recollida de dades i d'informació que ens permetrà generar el coneixement suficient per establir unes accions concretes respecte el fons musical i les activitats de foment de la música. Aquestes accions seran analitzades i avaluades per tal de garantir l'èxit del projecte i detectar els aspectes a millorar. Finalment, cal destacar la necessitat de plantejar accions conjuntes entre les diverses administracions (locals, regionals i nacionals) implicades en la gestió de les biblioteques i plantejar projectes col·laboratius entre les biblioteques.ca
dc.description.abstractEn los últimos años, el descenso continuando del préstamo de audiovisuales y concretamente de documentos sonoros ha estado motivo de preocupación por parte de los responsables de las bibliotecas públicas. Los nuevos hábitos de consumo de los usuarios ha provocado que una de las tipologías documentales que, porcentualmente, más préstamo generaban haya caído de forma alarmante. Los bibliotecarios se preguntan qué acciones #haber que plantear respeto el formato CD y respeto la sección de música de las bibliotecas. Respeto el formato CD, consideramos que hay que evitar considerar los indicadores de préstamos como el elemento que identifique el éxito o el fracaso de la sección de música de las bibliotecas. Hay que establecer acciones para el fomento de la música a las bibliotecas, destacando el factor formativo. Para desencallar la situación actual y avanzar en un nuevo modelo de área de música, proponemos la creación de un proyecto de ámbito territorial para trabajar de forma coordinada con las bibliotecas de la provincia de Girona el fomento de la música a las bibliotecas públicas. Este proyecto estará liderado por el Servicio de Bibliotecas de la Diputación de Girona y estará coordinado por un grupo de trabajo formado por personal especializado en música de las bibliotecas públicas. El proyecto requerirá de una fase de recogida de datos y de información que nos permitirá generar el conocimiento suficiente para establecer unas acciones concretas respeto el fondo musical y las actividades de fomento de la música. Estas acciones serán analizadas y evaluadas para garantizar el éxito del proyecto y detectar los aspectos a mejorar. Finalmente, hay que destacar la necesidad de plantear acciones conjuntas entre las diversas administraciones (locales, regionales y nacionales) implicadas en la gestión de las bibliotecas y plantear proyectos colaborativos entre las bibliotecas.es
dc.description.abstractIn recent years, the continuing decline in the loan of audiovisual and specifically sound documents has been a matter of concern on the part of those responsible for public libraries. The new habits of consumption of the users has caused that one of the documentary typologies that, in percentage terms, generated more loans has fallen alarmingly. Librarians are wondering what actions to have to raise respect the CD format and respect the music section of the libraries. I respect the CD format, we consider that we must avoid considering the loan indicators as the element that identifies the success or failure of the music section of the libraries. It is necessary to establish actions for the promotion of music to libraries, highlighting the formative factor. To uncover the current situation and move forward with a new music area model, we propose the creation of a territorial project to work in coordination with the libraries of the province of Girona to promote music to public libraries. This project will be led by the Library Service of the Diputación de Girona and will be coordinated by a working group formed by personnel specialized in music from public libraries. The project will require a phase of data collection and information that will allow us to generate sufficient knowledge to establish specific actions regarding the musical background and music promotion activities. These actions will be analyzed and evaluated to guarantee the success of the project and detect the aspects to be improved. Finally, it is necessary to highlight the need to propose joint actions among the various administrations (local, regional and national) involved in the management of libraries and to propose collaborative projects between libraries.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectbiblioteques públiquesca
dc.subjectpublic librariesen
dc.subjectmúsicaca
dc.subjectmúsicaes
dc.subjectmusicen
dc.subjectGironaca
dc.subjectGironaen
dc.subjectGeronaes
dc.subjectbibliotecas públicases
dc.subject.lcshPublic libraries -- TFGen
dc.titleLa secció de música de les biblioteques públiques de la província de Girona: anàlisi i perspectives de futur-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacBiblioteques públiques -- TFGca
dc.subject.lcshesBibliotecas públicas -- TFGes
dc.contributor.tutorBadell Guijarro, Joan Isidre-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jestevezlTFG0619memòria.pdfMemòria del TFG1.07 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons