Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/110129
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPacheco Canals, Jordi-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.date.accessioned2020-02-24T07:38:58Z-
dc.date.available2020-02-24T07:38:58Z-
dc.date.issued2019-06-
dc.identifier.citationPacheco i Canals, J. (2019). A normative model for deliberative constitution-building. Revista catalana de dret públic, (58), 166-181. doi: 10.2436/rcdp.i58.2019.3225-
dc.identifier.issn1885-8252MIAR
-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/110129-
dc.description.abstractEls processos de redacció de constitucions a l'Europa occidental han deixat enrere el model de postguerra tradicional i han pres una deriva deliberativa que busca una plena legitimació democràtica, a pesar que la majoria d'iniciatives constitucionals que han incorporat la ciutadania no han reeixit del tot. Per vèncer aquesta manca d'eficiència, aquest article ofereix un model normatiu per a processos constituents deliberatius. El model propossa petits fòrums de ciutadans que deliberen de forma sistemàtica i massiva amb institucions formals, comissions epistèmiques, partits polítics, dirigents públics i mitjans de comunicació de massa. També transforma la majoria dels ideals normatius cap a aquells que només poden ser regulats per normes jurídiques i evita, així, la dependència del comportament ètic dels ciutadans. Només alguns d'ells es mantenen com a recomanacions per al consens polític abans de començar una reforma constitucional. La primera part de l'article descriu aspectes generals relacionats amb els processos constituents des d'una perspectiva deliberativa, com les fortaleses i les debilitats de treballar amb petits fòrums de ciutadans, el compromís polític abans de començar i l'abast de la futura constitució. La segona part aborda el seu desplegament pràctic i el paper de cada actor, com ara el parlament o assemblea constituent, els partits polítics, els comitès científics i de control, el poder executiu, els participants i el públic general; el disseny del sistema deliberatiu i com emmarcar el debat; la deliberació massiva en petits fòrums equitatius de ciutadans i el seu lligam amb els polítics, l'opinió pública i les institucions representatives, i, finalment, la seva connexió amb les fases posteriors del procés constituent a través de la rendició de comptes.ca
dc.description.abstractConstitution-making in Western Europe has shifted from the traditional post-war model and taken a deliberative turn, seeking full democratic legitimation, though most constitutional initiatives incorporating ordinary citizens have not been fully successful. To overcome this lack of efficiency, this article offers a normative model for deliberative constitution-building. The model formulates citizens deliberating systematically and massively in minipublics with formal institutions, epistemocracy, political parties, officials, and mass communication. It also transforms most of the normative ideals to those that can be regulated only by legal norms, avoiding dependence on citizens' ethical behavior. Only a few of them remain as recommendations for political consensus before starting constitutional change. The first part of the article describes general issues related to constitution-building from a deliberative perspective, such as the strengths and weaknesses of minipublics, political commitment before starting, and the scope of the future constitution. The second one describes its practical deployment and the role of each actor such as the parliament or constituent assembly, political parties, scientific and monitoring committees, the executive operator, participants, and general public; the design of the deliberative system and how to frame the debate; massive deliberation in equatable minipublics and their link with politicians, public opinion, and representative institutions; and, finally their connection to posterior constitutional decision-making phases through accountability.en
dc.description.abstractLos procesos de redacción de constituciones en la Europa occidental han dejado atrás el modelo de posguerra tradicional y han tomado una deriva deliberativa que busca una plena legitimación democrática, a pesar que la mayoría de iniciativas constitucionales que han incorporado la ciudadanía no han salido del todo bien. Para vencer esta falta de eficiencia, este artículo ofrece un modelo normativo para procesos constituyentes deliberativos. El modelo propone pequeños foros de ciudadanos que deliberan de forma sistemática y masiva con instituciones formales, comisiones epistémicas, partidos políticos, dirigentes públicos y medios de comunicación de masas. También transforma la mayoría de los ideales normativos hacia aquellos que sólo pueden ser regulados por normas jurídicas y evita, así, la dependencia del comportamiento ético de los ciudadanos. Sólo algunos de ellos se mantienen como recomendaciones para el consenso político antes de empezar una reforma constitucional. La primera parte del artículo describe aspectos generales relacionados con los procesos constituyentes desde una perspectiva deliberativa, como las fortalezas y las debilidades de trabajar con pequeños foros de ciudadanos, el compromiso político antes de empezar y el alcance de la futura constitución. La segunda parte aborda su despliegue práctico y el papel de cada actor, como el parlamento o asamblea constituyente, los partidos políticos, los comités científicos y de control, el poder ejecutivo, los participantes y el público general; el diseño del sistema deliberativo y como enmarcar el debate; la deliberación masiva en pequeños foros equitativos de ciudadanos y su vínculo con los políticos, la opinión pública y las instituciones representativas, y, finalmente, su conexión con las fases posteriores del proceso constituyente a través de la rendición de cuentas.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoeng-
dc.publisherRevista catalana de dret públic-
dc.relation.ispartofRevista catalana de dret públic, 2019, (58)-
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.2436/rcdp.i58.2019.3225-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectdemocràcia deliberativaca
dc.subjectprocessos constituentsca
dc.subjectdret constitucionalca
dc.subjectparticipacióca
dc.subjectrepresentacióca
dc.subjectdeliberative democracyen
dc.subjectconstitution-buildingen
dc.subjectconstitutional lawen
dc.subjectparticipationen
dc.subjectrepresentationen
dc.subjectdemocracia deliberativaes
dc.subjectprocesos constituyenteses
dc.subjectderecho constitucionales
dc.subjectparticipaciónes
dc.subjectrepresentaciónes
dc.subject.lcshDeliberative democracyen
dc.titleA normative model for deliberative constitution-building-
dc.title.alternativeUn modelo normativo para procesos constituyentes deliberativos-
dc.title.alternativeUn model normatiu per a processos constituents deliberatius-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.subject.lemacDemocràcia deliberativaca
dc.subject.lcshesDemocracia deliberativaes
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.identifier.doi10.2436/rcdp.i58.2019.3225-
Appears in Collections:UOC Open Learning resources
UOC Learning resources
UOC Learning resources

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3225-7571-1-PB - Normative Model for Deliberative Constitution-Building.pdfArticle417.03 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons