Discover

E-Learning 290

Aquesta col·lecció recull la proposta pedagògica completa del curs "Principis i estratègies d'ensenyament obert per a la innovació docent" (PREA), el qual es desenvolupa íntegrament en línia. Té a la seva disposició el següent conjunt de recursos per reproduir el curs: la guia general i les cinc activitats proposades, una guia docent i les guies sobre la plataforma (CourseSites). Tots els documents es troben disponibles per al seu ús lliure i modificació/adaptació tant en espanyol (ESP) com en portuguès (PT). El curs es complementa amb quatre seminaris web, al canal del projecte OportUnidad: http://www.youtube.com/user/OportUnidadProject/

Esta colección recoge la propuesta pedagógica completa del curso "Principios y estrategias de educación abierta para la innovación docente" (PREA), el cual se desarrolla íntegramente en línea. Tiene a su disposición el siguiente conjunto de recursos para reproducir el curso: la guía general y las cinco actividades propuestas, una guía docente y las guías sobre la plataforma (CourseSites). Todos los documentos se hallan disponibles para su libre uso y modificación/adaptación tanto en español (ESP) como en portugués (PT). El curso se complementa con cuatro seminarios web, ubicados en el canal del proyecto OportUnidad: http://www.youtube.com/user/OportUnidadProject/

This collection includes the complete pedagogical proposal of the course "Principles and strategies of open education for teaching innovation" (PREA), which takes place entirely online. It has at your disposal the following collection of resources to take part of the course: the road map and the five proposed activities, a teaching guide and guides on the CourseSites platform. All documents are available for free use and modification/adaptation, both Spanish (ESP) and Portuguese (PT). The course is complemented by four webinars, located on the chanel of the OportUnidad Project: http://www.youtube.com/user/OportUnidadProject/

Search in E-Learning by