Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/11883
Title: Sistema contra incendis
Author: Roca Badia, Jaume
Director: Bécares Ferrés, Jordi
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Foundation Degree in Systems Informatics
WSN
Tinyos
ZigBee
Issue Date: Jan-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Aquest projecte ha consistit en desenvolupar un sistema contra incendis utilitzant per tal efecte dues motes cou24, emissora, receptora i un ordenador. La mota emissora pren valors dels sensors de temperatura i bateria els envia a la mota receptora per monitoritzar-los, si la bateria baixa d'un límit preestablert enviarà una alarma de bateria baixa a la mota receptora, si la temperatura supera el límit de temperatura preestablert enviarà l'alarma d'incendi a la mota receptora. La mota receptora s'encarrega d'enviar els missatges que provenen de la mota emissora a l'ordenador on estigui connectada i també d'enviar els missatges que provenen de l'ordenador a la mota emissora. S'ha desenvolupat una aplicació amb Java amb la que es monitoritzen els valors dels sensors i les alarmes provinents de la mota emissora, també es poden modificar una sèrie de paràmetres com són: l'interval de temps amb el que es prenen valors dels sensors, interval de temps amb el que s'envien els valors i límit de temperatura amb el que la mota comprovarà l'alarma d'incendi així com, si fos el cas, enviar la confirmació d'alarma d'incendi.
Este proyecto ha consistido en desarrollar un sistema contra incendios utilizando para tal efecto dos motas cou24, emisora, receptora y un ordenador. La mota emisora toma valores de los sensores de temperatura y batería los envía a la mota receptora para monitorizar los mismos, si la batería baja de un límite preestablecido enviará una alarma de batería baja en la mota receptora, si la temperatura supera el límite de temperatura preestablecido enviará la alarma de incendio a la mota receptora. La mota receptora se encarga de enviar los mensajes que provienen de la mota emisora al ordenador donde esté conectada y también de enviar los mensajes que provienen del ordenador a la mota emisora. Se ha desarrollado una aplicación con Java con la que se monitorizan los valores de los sensores y las alarmas provenientes de la mota emisora, también se pueden modificar una serie de parámetros como son: el intervalo de tiempo con el que se toman valores de los sensores, intervalo de tiempo con el que se envían los valores y límite de temperatura con lo que la mota comprobará la alarma de incendio así como, en su caso, enviar la confirmación de alarma de incendio.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/11883
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jrocabad_TFC_0112_memoria.pdfMemòria1.17 MBAdobe PDFView/Open
jrocabad_TFC_0112_codi_font.zipCodi font1.78 MBzipView/Open
jrocabad_TFC_0112_presentacio.pdfPresentació872.83 kBAdobe PDFView/Open

Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.