Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/12482
Title: Rellevància de la intervenció educativa i l'assessorament psicopedagògic de l'EAP Nou Barris en la millora de la dinàmica i el funcionament dels centres escolars
Author: Lajinero Serrano, Núria
Director: Letosa Porta, Alejandro Javier
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: psychopedagogical counseling team
inclusive school
basic competences
learning difficulties
literacy
behaiviour disorder
Issue Date: Dec-2011
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Aquest projecte final de Pràcticum II de Psicologia de l'Educació, explica totes les activitats que he dut a terme al llarg de la meva estada en pràctiques a l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic Nou Barris (EAP Nou Barris), de la ciutat de Barcelona. S'hi descriuen les característiques del centre i dels Serveis Educatius Nou Barris en què es troba immers com a part integrant, així com els serveis que ofereixen a la comunitat educativa, molt especialment els propis de l'EAP Nou Barris com a centre de pràctiques, adreçats a assessorar al professorat i a les famílies dels infants a ajudar els nens a millorar les seves capacitats i competències d'aprenentatge i/o la seva conducta a les etapes educatives d'Educació Infantil (EI), Educació Primària (EP) i Educació Secundària Obligatòria (ESO), des d'un marc teòric col·laboratiu, constructivista i sistèmic, tot emfasitzant el treball col·laboratiu que mantenen els professionals de l'educació entre sí i amb les famílies dels alumnes, així com amb els serveis externs, com ara el CSMIJ i els Serveis Socials. El projecte detalla les observacions que he realitzat envers les actuacions dutes a terme pel meu tutor extern de l'EAP Nou Barris, la seva temporització i finalment, les conclusions i prospectiva envers el treball realitzat, així com la valoració crítica que en faig de la meva estada en pràctiques.
Este proyecto final de Pràcticum II de Psicología de la Educación, explica todas las actividades que he llavado a cabo a lo largo de mi estancia en prácticas en el Equip d'Assessorament Psicopedagògic Nou Barris (EAP Nou Barris), de la ciudad de Barcelona. Se describen las características del centro y de los Serveis Educatius Nou Barris en el que se encuentra inmerso como parte integrante, así como los servicios que ofrecen a la comunidad educativa, muy especialmente los propios del EAP Nou Barris como centro de prácticas, y dirigidos a ayudar a los niños a mejorar sus capacidades y competencias de aprendizaje i/o su conducta en las etapas educativas de Educación Infantil (EI), Educación Primaria (EP) y Educación Secundaria Obligatoria (ESO), desde un marco teórico colaborativo, constructivista y sistémico, destacando el trabajo colaborativo que mantienen los profesionales de la educación entre sí i con las familias de los alumnos, así como con los servicios externos, como el CSMIJ y los Servicios Sociales. El proyecto detalla las observaciones que he realitzado sobre las actuaciones llevadas a cabo por mi tutor externo del EAP Nou Barris, su temporización y finalmente, las conclusiones y prospectiva sobre el trabajo realizado, así como la valoración crítica que hago de mi estancia en prácticas.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/12482
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nlajinero_Pràcticum II_1211.pdfProjecte Final Pràcticum II2.07 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons