Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/132747
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFlecha Lacalle, Isaac-
dc.coverage.spatialVilafranca del Penedès, ESP-
dc.date.accessioned2021-06-30T21:34:40Z-
dc.date.available2021-06-30T21:34:40Z-
dc.date.issued2021-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/132747-
dc.description.abstractEls incendis forestals representen un fenomen natural que sempre ha estat present en els ecosistemes mediterranis. Malauradament, l'escalfament global i l'abandonament del medi rural fan que en l'actualitat aquests incendis esdevinguin cada cop més intensos i virulents. Aquest canvi de comportament ha fet que els mètodes tradicionals d'extinció siguin insuficients i calgui emprar el mateix foc com a mètode d'extinció, el que es coneix com a foc tècnic. El fet de provocar una ignició en el transcurs d'un incendi forestal requereix de coneixements i preparació específica per escollir l'on i el quan es provoca aquesta ignició. Una ignició mal calculada pot empitjorar el comportament de l'incendi. Sovint, aquestes ignicions no es poden executar perquè el moment i el lloc òptim no són compatibles amb la seguretat dels intervinents degut a la proximitat del front de l'incendi, fent que es perdin oportunitats molt valuoses des d'un punt de vista estratègic. En aquest treball s'ha dissenyat un dispositiu que permet realitzar ignicions de forma remota, mitjançant senyal de radiofreqüència. La utilització de plaques Arduino i d'altres elements compatibles fan que el maquinari resultant sigui senzill, fiable i de cost econòmic reduït. A més, els resultats mostren que s'obté un bon comportament pel que fa a l'abast des d'on es pot executar la ignició, arribant als 900 m en línia recta en absència d'obstacles. La utilització d'aquest dispositiu hauria de contribuir a augmentar la seguretat dels bombers en la seva lluita contra el foc forestal.ca
dc.description.abstractForest fires are a natural phenomenon that have always been present in the Mediterranean ecosystems. Unfortunately, nowadays, global warming and rural abandonment help these fires to become increasing intense and virulent. This change in fire behaviour has made traditional fire-extinguishing methods be insufficient, so this forces us to use the same fire as an extinction method, known as technical fire. Requiring ignition in the course of a forest fire demands well trained crew to chose and perform where and when such ignition occurs. A miscalculated ignition may worsen the fire performance. Often, these ignitions cannot be executed because the optimal moment and location to perform them are not compatible with firefighters safety because of the proximity of the fire front, which causes valuable opportunities to be lost from an strategic point of view. In this project, a device to perform remote ignitions by using a radiofrequency signal was designed. The use of Arduino boards and some other compatible elements makes the resulting device simple, reliable and low cost. Moreover, the results show a good performance in the range where the ignition can be executed, reaching up to 900 m in a straight line when no obstacles are present. Using this device should improve firefighters safety in their forest fire-extinguising tasks.en
dc.description.abstractLos incendios forestales respresentán un fenómeno natural que siempre ha estado presente en los ecosistemas mediterráneos. Desgraciadamente, el calentamiento global y el abandono del medio rural hacen que en la actualidad estos incendios resulten cada vez más intensos y virulentos. Este cambio de comportamiento ha provocado que los métodos tradicionales d'extinción sean insuficientes i se tenga que recurrir al mismo fuego como método de extinción, es lo que se conoce como fuego técnico. El hecho de provocar una ignición en el transcurso de un incendio forestal requiere de conocimientos y preparación específica para escoger dónde y cuando se provoca esta ignición. Una ignición mal calculada puede empeorar el comportamiento del incendio. És habitual que estas igniciones no se puedan ejecutar porque el momento y el lugar óptimo no son compatibles con la seguridad de los intervinientes debido a su proximidad al frente del incendio, causando que se pierdan oportunidades muy valiosas des de un punto de vista estratégico. En este trabajo se ha diseñado un dispositivo que permite realizar igniciones de forma remota, mediante señal de radiofrecuencia. La utilitzación de placas Arduino i otros elementos compatibles hacen que el hardware resultante sea sencillo, fiable i de un reducido coste económico. Además, los resultados muestran que se obtiene un buen comportamiento respecto al alcance des de donde se puede ejecutar la ignición, llegando a los 900 m en línea recta en ausencia de obstáculos. La utilización de este dispositivo debería contribuir a aumentar la seguridad de los bomberos en su lucha contra el fuego forestal.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectArduinoca
dc.subjectignició remotaca
dc.subjectincendisca
dc.subjectArduinoen
dc.subjectremote ignitionen
dc.subjectfiresen
dc.subjectArduinoes
dc.subjectignición remotaes
dc.subjectincendioses
dc.titleSistema d'ignició remot per l'extinció d'incendis forestals-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacEnginyeria -- Informàtica -- TFGca
dc.subject.lcshesEngineering -- Data processing -- TFGen
dc.subject.lcshesIngeniería -- Informática -- TFGes
dc.contributor.directorTuset Peiró, Pere-
dc.contributor.tutorMorell Pérez, Antoni-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
esclau.inoCodi font del dispositiu esclau3.24 kBCodi font de la programació de la placa Arduino v1.8.13View/Open
mestre.inoCodi font del dispositiu mestre2.9 kBCodi font de la programació de la placa Arduino v1.8.13View/Open
iflechaTFG0621memòria.pdfMemòria del TFG14.47 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons