Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/134107
Title: La postal fotogra¿ ca com a re ex de la transformacio¿ social i urbana del municipi (El cas de Castello¿ d¿Empu¿ries 1960-1980)
Author: Puig Palmer, Manel
Director: Toni Buenadicha
Keywords: Postal, Castello¿ d¿Empu¿ries, transformacio¿
Issue Date: 31-May-2021
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Abstract: Fins abans de l¿aparicio¿ d¿Internet i principalment de les xarxes socials, uns dels mitjans de comuni- cacio¿ me¿s utilitzats foren les postals. Aquesta forma d¿enviar missatges te¿ dos vessants principals, la primera i me¿s important, el text que fem arribar als nostres interlocutors i la segona, la imatge que volem ensenyar a aquelles mateixes persones. Les postals han sofert al llarg dels anys diversos canvis de disseny i format. En un primer moment eren impreses en blanc i negre, me¿s tard, amb l¿aparicio¿ de l¿o¿fset, en color. A partir de l¿observacio¿ de les postals fotogra¿ ques, aquest treball vol mostrar com ha canviat social i econo¿micament el municipi alt empordane¿s de Castello¿ d¿Empu¿ries. Tambe¿ com s¿ha transformat el litoral d¿aquesta zona de la Costa Brava Nord amb el naixement, l¿any 1967 de la urbanitzacio¿ Ma- rina d¿Empuriabrava. Aquest e¿s un recorregut a partir d¿una tria primer i un ana¿lisi posterior d¿unes 250 postals editades durant les de¿cades de 1960, 1970 i 1980. L¿objectiu principal d¿aquest treball e¿s difondre com van tenir lloc aquestes transformacions de la gent i del territori divulgant-ho a partir de l¿edicio¿ d¿un llibre.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/134107
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PAC_FINAL_mem_Puig Palmer Manel.pdf10.31 MBAdobe PDFView/Open
PAC_FINAL_prj_Puig Palmer Manel_(Portada).pdf344.51 kBAdobe PDFView/Open
PAC_FINAL_prj_Puig Palmer Manel.pdf17.8 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons