Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/134966
Title: "Corre, corre, Barcelona" Reflexions al voltant del poder d'agència en joves migrants
Author: Segretin, María Soledad
Tutor: Neus Alberich González
Keywords: Joves migrants, poder d'agència, servei de protecció d'emergència, acció socioeducativa, minorització, etnicizació, identitats
Jóvenes migrantes, poder de agencia, servicio de protección de emergencia, acción socioeducativa, etnicización, identidades
Issue Date: 10-Jun-2021
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Abstract: En el present treball s'aborda el concepte d'agència i el poder dels joves d'obrar, actuar i intervenir en el context immediat i dins del sistema d'atenció d'emergència. L'objectiu és esbrinar quines són aquestes accions, formes i expressions que despleguen a l'hora d'aterrar el procés migratori en la societat receptora i que evidencien la presència activa dels subjectes. El fenomen de les persones joves migrades és un problema social que requereix posar en debat les mirades adultocentristes i etnocentristes que deriven en processos de menització i etnicització i posar en context els enfocaments de les necessitats i de les capacitats que predominen en la majoria dels estudis. Per donar resposta a aquestes expectatives, el treball pren forma d'un assaig sobre les idees al voltant del poder d'agència i la construcció del subjecte jove migrant i una recerca biogràfica i anàlisi de les narratives dels joves. Es combinen tres tècniques d'abordatge metodològic: un treball de camp a partir de l'experiència professional en un Servei de Protecció d'Emergències per a joves migrants, una recerca bibliogràfica i una recerca biogràfica-narrativa. La investigació aporta una nova mirada per a l'acció socioeducativa en joves migrants: passar del subjecte receptor de les polítiques a un subjecte actiu que se les apropia, les reformula i innova en les seves condicions d'existència. Aquest canvi de perspectiva possibilita reconèixer el poder dels joves de decidir i actuar per si mateixos en la definició del seu projecte personal, familiar i social. Un pas que requereix recuperar veritablement la perspectiva comunitària per propiciar que tant els joves com la societat receptora puguin construir un nou marc de referència que superi els discursos i dinàmiques segregacionistes.
Este trabajo aborda el concepto de la agencia y el poder de los jóvenes para actuar e intervenir en el contexto inmediato y dentro del sistema de atención de emergencia. El objetivo es conocer cuáles son estas acciones, formas y expresiones que se despliegan al aterrizar el proceso migratorio en la sociedad receptora y que muestran la presencia activa de los sujetos. El fenómeno de los jóvenes migrantes es un problema social que requiere discutir las perspectivas adultocentristas y etnocentristas que derivan en los procesos de menización y etnicización y poner en contexto los enfoques de las necesidades y capacidades que predominan en la mayoría de los estudios. Para responder a estas expectativas, el trabajo toma la forma de un ensayo sobre las ideas en torno al poder de la agencia y la construcción del sujeto joven migrante y una investigación biográfica y análisis de las narrativas de los jóvenes. Se combinan tres técnicas de abordaje metodológico: un trabajo de campo basado en la experiencia profesional en un Servicio de Protección de Emergencias para jóvenes migrantes, la investigación bibliográfica y la investigación biográfica-narrativa. La investigación aporta una nueva perspectiva para la acción socioeducativa en jóvenes migrantes: pasar del sujeto receptor de las políticas a un sujeto activo que se apropia de ellas, las reformula e innova en sus condiciones de existencia. Este cambio de perspectiva permite reconocer el poder de los jóvenes para decidir y actuar por sí mismos en la definición de su proyecto personal, familiar y social. Un paso que requiere recuperar verdaderamente la perspectiva comunitaria para animar tanto a los jóvenes como a la sociedad receptora a construir un nuevo marco de referencia que supere los discursos y dinámicas segregacionistas.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/134966
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_CAT_Segretin_Sole.pdf606.54 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons