Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/136226
Title: Usabilitat a webs de la Administració Pública
Author: Díez Moya, Juan José
Director: Javier Darriba Fernández
Keywords: usabilitat
accessibilitat
disseny de webs
Issue Date: 26-Jan-2004
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Abstract: El present estudi analitza la usabilitat, es a dir facilitat d'ús i senzillesa d'aprenentatge i comprensió del funcionament, de les planes web d'una mostra d'administracions locals, autonòmiques, estatals i europees, sota el punt de vista d'un ciutadà sense grans coneixements d'informàtica. S'analitzen set municipis, els tres consells insulars, el Govern Balear, dues webs d'àmbit estatal i la pàgina web de la unió europea. Per fer-ho s'han aplicat dos tests, un sobre usabilitat que recollia els heurístics de Jakob Nielsen, expert amplament reconegut, i un altre recollint les directives que la W3C (World Wide Web Consortium) recull al que denomina WAI (Web Access Initiative) que avaluen l'accessibilitat per persones amb discapacitats. Tota aquesta informació test es discretitza, es tabula, i aleshores es processa per obtenir gràfiques que permeten interpretar conjuntament el que s'ha avaluat individualment. A mes es defineixen tres nivells el d'ajuntaments, el de consells i Govern Balear i el de Estat Espanyol i Unió Europea, per tal d'agrupar les webs per poder obtenir conclusions horitzontals sobre les administracions d'un mateix abast. A aquesta escala es torna a processar mitjançant gràfiques que permeten extreure conclusions per un mateix nivell. Com a conclusió es conclou que les millors pàgines en quant a usabilitat son les de nivell de Consells i Govern, i en quant a accessibilitat son les de nivell superior, es constata, en general, la poca dedicació municipal a les seves webs, destaca en aquest estudi per els resultats obtinguts la web de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/136226
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
usabilitat_planes_web_adm_publica.pdf4.17 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons