Discover

ICT Security management 159

El Màster interuniversitari de Seguretat de les tecnologies de la informació (UOC-URV-UAB) i de les comunicacions ofereix unes competències generals referents a les vulnerabilitats de seguretat dels sistemes informàtics, la manera com es poden protegir aquests sistemes i aspectes de la legislació nacional i internacional relacionada amb l'àmbit de la seguretat (lleis de protecció de dades, lleis de comerç electrònic, lleis de signatura electrònica, etc).
El Máster Interuniversitario de Seguridad de las TIC y de las comunicaciones (UOC-URV-UAB) ofrece unas competencias generales referentes a las vulnerabilidades de seguridad de los sistemas informáticos, la manera como se pueden proteger estos sistemas y aspectos de la legislación nacional e internacional relacionada con el ámbito de la seguridad (leyes de protección de datos, leyes de comercio electrónico, leyes de firma electrónica, etc).
the Master degree in Security in ICT offers general skills relating to security vulnerabilities in computer systems, how these systems can be protected and on aspects of national and international legislation related to computer security (data protection laws, laws on electronic commerce, electronic signature laws, etc).

Search in ICT Security management by