Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/15821
Title: Avaluació de les TIC a les institucions museístiques: Proposta de model estàndard d'avaluació sobre l'ús de les TIC amb objectius educatius.
Author: Bosch Bonacasa, Josep
Tutor: Munilla Cabrillana, Glòria  
Keywords: software
education
museum
ICT
evaluation
Issue Date: 18-Jun-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: L'educació és, avui, una activitat important per a les institucions museístiques. La tasca educativa dels museus es pot considerar, sobretot, educació no formal. Les TIC, posen a l'abast dels museus multitud d'eines. L'ús que se'n fa, varia d'una institució a una altre; ho veurem a partir d'estudis de cas de tres institucions museístiques. Els propis museus, grups de treball, autors, administracions... han detectat la necessitat d'analitzar l'ús que les institucions museístiques fan de les TIC amb finalitats educatives; es dóna una importància creixent al fet de disposar d'eines i metodologies el màxim d'homogènies per analitzar aquest ús; l'objectiu d'aquest treball va en aquesta direcció: avaluar l'ús i també -imprescindible- els resultats educatius reals. He optat per estructurar la informació en un programa informàtic. La justificació és doble: simplificar els processos d'adquisició, gestió i avaluació de la informació i per altre banda, assegurar, amb la implementació, que l'estructura conceptual és robusta. Això s'ha aconseguit raonablement; conscient però que , més important que el programa en sí, -per això no s'aprofundeix en el seu funcionament intern- és l'estructura de dades utilitzada; per arribar a aquest resultat, ha estat necessari reflexionar sobre determinats conceptes; s'han inclòs part d'aquestes reflexions perquè són les bases del model de dades utilitzat.
La educación es, hoy en día, una actividad importante para las instituciones museísticas. La tarea educativa de los museos se puede considerar, sobre todo, educación no formal. Las TIC, ponen al alcance de los museos multitud de herramientas. Su uso varía de una institución a otra; lo veremos a partir de estudios de caso de tres instituciones museísticas. Los propios museos, grupos de trabajo, autores, administraciones... han detectado la necesidad de analizar el uso que las instituciones museísticas hacen de las TIC con fines educativos, se da una importancia creciente al hecho de disponer de herramientas y metodologías el máximo de homogéneas para analizar este uso; el objetivo este trabajo va en esa dirección: evaluar el uso y también -imprescindible- los resultados educativos reales. He optado por estructurar la información en un programa informático. La justificación es doble: simplificar los procesos de adquisición, gestión y evaluación de la información y por otro lado, asegurar, con la implementación, que la estructura conceptual es robusta. Esto se ha conseguido razonablemente; consciente pero que, más importante que el programa en sí es la estructura de datos utilizada; para llegar a este resultado, ha sido necesario reflexionar sobre determinados conceptos; han incluido parte de estas reflexiones porque son las bases del modelo de datos utilizado.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/15821
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jboschb_TFG_0612.pdfTreball final de Grau, Humanitats, Gestió cultural2.2 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons