Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/1923
Title: Referents de l'educació intercultural
Author: Ballesteros Castañeda, Blanca
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Issue Date: 17-Dec-2006
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: La societat en què vivim cada cop és més diversa i complexa. Per això és essencial trobar uns paràmetres comuns que permetin la convivència i la comunicació intercultural entre les diverses cultures que conformen el teixit social actual en el territori de la Unió Europea. En la mesura en què aquestes persones provinents d'altres països tinguin garantits els drets civils essencials, com a ciutadans de ple dret, estarem posant les bases d'una futura convivència productiva per a tothom i estarem deixant un llegat de pau social imprescindible per al progrés de la nostra societat. Un dels pilars bàsics d'aquest accés a la plena ciutadania per part de tots els habitants dels estats europeus és l'educació. Sovint trasbalsada per múltiples canvis legislatius, l'educació ara per ara no té cap altre sortida que ser intercultural, com a reflex fidel d'allò que està passant en la societat. El repte és preparar els professionals i implicar-hi a tots els agents educatius i promoure el desenvolupament ple de totes les capacitats dels alumnes, alhora que els prepara per a una transició al món laboral el més fàcil possible.
La sociedad en que vivimos cada vez es más diversa y compleja. Por eso es esencial encontrar unos parámetros comunes que permitan la convivencia y la comunicación intercultural entre las diversas culturas que conforman el tejido social actual en el territorio de la Unión Europea. En la medida en que estas personas provenientes de otros países tengan garantizados los derechos civiles esenciales, como ciudadanos de pleno derecho, estaremos poniendo las bases de una futura convivencia productiva para todos y estaremos dejando un legado de paz social imprescindible para el progreso de nuestra sociedad. Uno de los pilares básicos de este acceso a la plena ciudadanía por parte de todos los habitantes de los estados europeos es la educación. A menudo alterada por múltiples cambios legislativos, la educación hoy por hoy no tiene otra salida que ser intercultural, como reflejo fiel de lo que está pasando en la sociedad. El reto es preparar a los profesionales e implicar a todos los agentes educativos y promover el desarrollo pleno de todas las capacidades de los alumnos, al tiempo que los prepara para una transición al mundo laboral lo más fácil posible.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/1923
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ballesteros_referents_de_l_educacio_intercultural.pdf68.09 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons