Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/24421
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFernàndez Montolí, Josep Anton-
dc.contributor.authorGarreta Domingo, Muriel-
dc.contributor.authorSantanach Delisau, Francesc-
dc.contributor.authorCasas Roma, Jordi-
dc.contributor.authorDomènech Bagaria, Ona-
dc.contributor.authorPuigdevall Serralvo, Maria Teresa-
dc.contributor.authorDomínguez Martín, Eva-
dc.contributor.authorConesa Caralt, Jordi-
dc.contributor.authorPérez Navarro, Antoni-
dc.date.accessioned2013-07-24T09:28:41Z-
dc.date.available2013-07-24T09:28:41Z-
dc.date.issued2013-03-01-
dc.identifier.citationPérez, A.; Conesa, J.; Domínguez, E.; Puigdevall, M. T.; Domènech, O.; Casas, J.; Santanach, F.; Garreta, M.; Fernàndez, J. A.(2013). Memòria justificativa de recerca de la convocatòria MQD: PRESENT@: sala de graus virtual multidisciplinar.-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/24421-
dc.description.abstractUn treball final de carrera (TFC) és un dels últims passos de molts estudis, com per exemple els graus d'enginyeria. Els estudiants solen presentar els resultats del seu projecte final en una presentació pública, on un comitè avalua el seu treball. Els estudiants, en aquesta activitat, s'ocupen de competències com ara: fer presentacions orals efectives en entorns públics, en una situació estressant. Però, es pot assolir aquesta competència en un entorn virtual? A la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), una universitat 100% virtual, es proposa una solució basada en les presentacions en vídeo que es pugen en una eina, Present@, que els permet compartir les presentacions i permet fer preguntes i escriure les respostes en un entorn obert. Present@ ofereix una eina millorada per pujar vídeos, que simplifica el procés i fa que sigui apropiada per als estudiants de qualsevol àrea de coneixement. Però treballar amb vídeos va un pas més enllà i requereix també la tecnologia adequada per donar suport a aquest tipus d'arxius. Així, s'ha afegit al Present@ un servei d'"streaming", Kaltura. Amb aquest servei els estudiants poden pujar fàcilment gairebé qualsevol format de vídeo i és possible fer comentaris en vídeo. 131 estudiants han estat usant el Present@ durant 4 semestres. Per avaluar l'eina, els estudiants han contestat un qüestionari i de les respostes rebudes es conclou que aquest enfocament permet als estudiants virtuals adquirir la major part de les competències relacionades amb el TFC i, en concret, amb la dissertació virtual en entorns virtuals. Potser l'única característica a què no s'enfronten és la tensió de les preguntes. És important assenyalar que, gràcies a les millores introduïdes, el Present@ està present, actualment en més de 100 aules a UOC i s'utilitza no només per al TFC, sinó també per explicar assignatures per ajudar els estudiantsca
dc.description.abstractA final degree dissertation is one of the last steps of many studies, like engineering degrees. Students usually present the results of their final project in a public dissertation where a committee evaluates their work. Students, in this activity, deal with competences like making effective oral presentations in public environments in an stressful situation. But, can one achieve this goal in a virtual environment? At Universitat Oberta de Catalunya (UOC), a 100% virtual university, a solution is proposed based on video presentations that are uploaded in a tool, Present@, that allows them to share the presentations with their partners and with the committee and allows for questions and answers in an open environment. Present@ offers a improved tool to upload videos, that simplifies the process and makes it more suitable for students from any area of knowledge. But working with videos goes an step further and needs also the technological background to support this kind of files. Thus, at UOC an stream service, Kaltura, has been added to Present@ to offer an appropriate service. With this service students can upload easily nearly any video format and can even make comments in video. 131 students have been using Present@ during 4 semesters. To evaluate the tool, students have answered a questionnaire and from the answers received we conclude that this approach allows virtual students to acquire most of the competences associated with the final degree project and, specifically, with the virtual dissertation in virtual environments. Maybe the only feature they do not face, is the stress of the face to face questions. It is important to note that, thanks to the improvements introduced, Present@ is now in more than 100 classrooms at UOC and is used not only for TFC, but also to give subjects and to help students.en
dc.description.abstractUn trabajo final de carrera (TFC) es uno de los últimos pasos de muchos estudios, como por ejemplo los grados de ingeniería. Los estudiantes suelen presentar los resultados de su proyecto final en una presentación pública, donde un comité evalúa su trabajo. Los estudiantes, en esta actividad, se ocupan de competencias como: hacer presentaciones orales efectivas en entornos públicos, en una situación estresante. Pero, se puede alcanzar esta competencia en un entorno virtual? En la Universidad Abierta de Cataluña (UOC), una universidad 100% virtual, se propone una solución basada en las presentaciones en vídeo que se suben en una herramienta, Present @, que les permite compartir las presentaciones y permite hacer preguntas y escribir las respuestas en un entorno abierto. Present @ ofrece una herramienta mejorada para subir vídeos, que simplifica el proceso y hace que sea apropiada para los estudiantes de cualquier área de conocimiento. Pero trabajar con videos va un paso más allá y requiere también la tecnología adecuada para apoyar este tipo de archivos. Así, se ha añadido al Presente @ un servicio de "streaming", Kaltura. Con este servicio los estudiantes pueden subir fácilmente casi cualquier formato de vídeo y es posible hacer comentarios en vídeo. 131 estudiantes han estado usando el Present @ durante 4 semestres. Para evaluar la herramienta, los estudiantes han contestado un cuestionario y de las respuestas recibidas se concluye que este enfoque permite a los estudiantes virtuales adquirir la mayor parte de las competencias relacionadas con el TFC y, en concreto, con la disertación virtual en entornos virtuales. Quizá la única característica a la que no se enfrentan es la tensión de las preguntas. Es importante señalar que, gracias a las mejoras introducidas, el Presente @ está presente, actualmente en más de 100 aulas en UOC y se utiliza no sólo para el TFC, sino también para explicar asignaturas para ayudar a los estudianteses
dc.language.isocat-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.titleMemòria justificativa de recerca de la convocatòria MQD: PRESENT@: sala de graus virtual multidisciplinar-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/report-
dc.contributor.directorPérez Navarro, Antoni-
dc.gir.idDT-MM-0000000609-
Appears in Collections:Articles

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
recercat_mqd10_aperezn_Presenta_V5.docMemòria de recerca862.5 kBMicrosoft WordView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons