Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/25381
Title: Model estàndard pel disseny i avaluació de resultats de les propostes educatives a les institucions museístiques.
Author: Bosch Bonacasa, Josep
Tutor: Munilla Cabrillana, Glòria  
Keywords: Research project
Issue Date: 1-Sep-2013
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Published in: Docència:
Arts i humanitats:
Gestió cultural:
Projectes professionals:
Projectes de recerca:
Abstract: L'educació és una de les tasques importants que desenvolupen les institucions museístiques. S'ha detectat la necessitat de disposar d'eines que permetin analitzar d'una manera estàndard els resultats educatius reals de les diferents propostes. Aquest treball té com a objectiu la cerca d'aquest estàndard. Per això, el projecte, analitza i aprofundeix en els conceptes que haurien de permetre una gestió integral de les propostes educatives; del disseny, a l'avaluació dels resultats educatius reals. S'hi defineixen els conceptes que són claus per assolir una perspectiva general que ens permeti aquest anàlisi transversal. De tots aquests conceptes, en destaquem els plantejaments que permeten gestionar de manera eficient tot allò relacionat amb el temps i l'espai. També destaquem, que l'estructura conceptual, que arrela en els processos cognitius, permet gestionar diferents nivells d'aprofundiment en els nostres anàlisis . Els conceptes han permès desenvolupar un prototipus de programa informàtic. Aquesta implementació ha servit, sobretot, per a comprovar que l'estructura conceptual és robusta. Finalment, un cop implementat el prototipus, s'han realitzat diverses proves en una institució museística. Un museu, és l'àmbit idoni per estudiar els processos educatius. Amb aquestes proves, s'ha comprovat que l'estructura conceptual inclou els principals conceptes relacionats amb el procés educatiu i que, per tant , l'objectiu de disposar d'una eina estàndard per avaluar-lo d'una manera integral és més proper.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/25381
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jboschb_TdR_0913.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons