Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/46882
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGutiérrez Carreón, Gustavo-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)-
dc.date.accessioned2016-02-29T11:46:20Z-
dc.date.available2016-02-29T11:46:20Z-
dc.date.issued2016-01-19-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/46882-
dc.description.abstractL'objectiu d'aquesta tesi doctoral és implementar i avaluar Entorns Virtuals d'Aprenentatge (EVA) distribuïts amb el suport de models semàntics per a la descripció de serveis d'aprenentatge i la seva incorporació dins en escenaris d'aprenentatge basats en tecnologies Grid i de Còmput al Núvol. Aquests EVA distribuïts compten amb funcionalitats que permeten la col·laboració i personalització per part dels estudiants, així com demanen un intercanvi coordinat i flexible dels recursos de la xarxa, els quals són recol·lectats de forma dinàmica per individus i institucions, per als quals s'estableixen mecanismes que permeten el correcte intercanvi de la informació i un control estricte dels recursos a compartir. Els serveis d'aprenentatge són components fonamentals dels EVA distribuïts, representant funcionalitats que poden ser fàcilment reutilitzats sense conèixer els detalls de la forma en què s'han implementat.ca
dc.description.abstractEl objetivo de esta tesis doctoral es implementar y evaluar Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) distribuidos con el soporte de modelos semánticos para la descripción de servicios de aprendizaje y su incorporación dentro en escenarios de aprendizaje basados en tecnologías Grid y de Cómputo en la Nube. Estos EVA distribuidos cuentan con funcionalidades que permiten la colaboración y personalización por parte de los estudiantes, así como demandan un intercambio coordinado y flexible de los recursos de la red, los cuales son recolectados de forma dinámica por individuos e instituciones, para los cuales se establecen mecanismos que permiten el correcto intercambio de la información y un control estricto de los recursos a compartir. Los servicios de aprendizaje son componentes fundamentales de los EVA distribuidos, representando funcionalidades que pueden ser fácilmente reutilizados sin conocer los detalles de la forma en que se han implementado.es
dc.description.abstractThe objective of this doctoral thesis is to implement and evaluate distributed Virtual Learning Environments (VLEs) supported with semantic models for the description of learning services and their incorporation within learning scenarios based on Grid and Cloud technologies, with features that allow students' personalization and collaboration. These distributed VLEs demand a flexible and coordinated form of sharing network resources, which are dynamically collected by individuals and institutions, and establishing mechanisms for the correct exchange of information and a strict control of the resources to share. Learning services are fundamental components of distributed VLEs representing functions that can be easily reused without knowing the details of how services have been implemented.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoeng-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)-
dc.rightsLa consulta d'aquesta tesi queda condicionada a l'acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d'aquesta tesi per mitjà del repositori de la UOC ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel.lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d'investigació i docència. No s'autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d'un lloc aliè al repositori de la UOC i/o al servei TDX. Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectweb semànticaca
dc.subjecte-learningca
dc.subjectinformàtica en núvolca
dc.subjectusabilitatca
dc.subjectcàrrega cognitivaca
dc.subjectweb semánticaes
dc.subjecte-learninges
dc.subjectcomputación en la nubees
dc.subjectusabilidades
dc.subjectcarga cognitivaes
dc.subjectsemantic weben
dc.subjecte-learningen
dc.subjectcloud computingen
dc.subjectusabilityen
dc.subjectcognitive loaden
dc.subject.lcshDissertations, Academicen
dc.titleA semantic description model for the development and evaluation of personalized learning environments based on distributed systems-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.subject.lemacTesis i dissertacions acadèmiquesca
dc.subject.lcshesTesis y disertaciones académicases
dc.contributor.directorDaradoumis Haralabus, Atanasi-
dc.contributor.directorJorba i Esteve, Josep-
Appears in Collections:Doctoral Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tesis_completa_final_revisores.pdfGutiérrez Carreón_tesi2.13 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons