Discover

Travel Programme 4

La UOC, amb aquesta nova iniciativa, el Programa de viatges, i amb el guiatge de viatgers experts i de veritables exploradors, vol oferir una formació específica i especialitzada sobre destinacions, països i cultures del món i sobre el mateix fet de viatjar, amb un compromís clar per la sostenibilitat i amb el rigor del model pedagògic de la Universitat.
La UOC, con esta nueva iniciativa, el programa de viajes, de la mano de expertos viajeros y verdaderos exploradores, quiere ofrecer formación específica y especializada sobre destinos, países y culturas del mundo y sobre el mismo hecho de viajar, con un compromiso claro por la sostenibilidad y con el rigor del modelo pedagógico de la universidad.
With this new initiative, the Travel Programme, led by expert travellers and genuine explorers, the UOC aims to offer specific and specialist training in destinations, countries and cultures of the world and in the fact of travelling, with a clear commitment to sustainability and with the rigour of the University's educational model.

Search in Travel Programme by

Collections in this community