Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/61665
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorArguedas Lafuente, Marta-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya. eLearn Center (eLC)-
dc.date.accessioned2017-04-05T10:33:39Z-
dc.date.available2017-04-05T10:33:39Z-
dc.date.issued2016-11-17-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/61665-
dc.description.abstractEl problema d'investigació que s'ha desenvolupat en aquesta tesi pretén donar resposta a algunes de les preguntes obertes actualment al voltant de dos grans temes, "Emotion Awareness in elearning" i "Emotional feedback in e-learning", proposant un model conceptual i computacional de anàlisi de l'emoció en un entorn CSCL i, en particular, en el discurs educacional que té lloc en aquests entorns. En aquesta línia, els objectius d'aquesta tesi han estat mostrar les emocions que els alumnes senten durant el seu procés d'aprenentatge col·laboratiu en entorns virtuals i com aquestes emocions influeixen en el seu aprenentatge. Avaluant les emocions obtingudes, classificant-les i observant la seva evolució dins el període de temps que duri l'acció formativa. Estudiant, a més, per quines situacions formatives, els tutors virtuals afectius poden resultar efectius i apropiats i determinar quines capacitats o habilitats han de tenir per optimitzar els processos d'aprenentatge dels alumnes. Els resultats mostren que un enfocament integrat que inclou solucions i estratègies metodològiques constructivistes per a la detecció i interpretació de l'emoció pot ser desenvolupat i aplicat. Entre els resultats obtinguts es destaca la capacitat del sistema de proporcionar consciència emocional i retroalimentació emocional, analitzar els efectes d'aquest tipus de consciència i la influència d'aquest tipus de retroalimentació en aspectes relacionats amb l'aprenentatge, la motivació, el compromís, l'autoregulació i els resultats de l'aprenentatge dels estudiants així com la gestió del temps (time management) i la gestió d'un mateix (self-management) en termes d'implicació conductual i cognitiva, autoregulació i rendiment dels estudiants.ca
dc.description.abstractEl problema de investigación desarrollado en esta tesis pretende dar respuesta a algunas de las preguntas abiertas actualmente en torno a dos grandes temas, <<Emotion Awareness in elearning>> y <<Emotional feedback in elearning>>, proponiendo un modelo conceptual y computacional de análisis de la emoción en un entorno CSCL y, en particular, en el discurso educacional que tiene lugar en este contexto. En esta línea, los objetivos de esta tesis han sido mostrar las emociones que los alumnos sienten durante su proceso de aprendizaje colaborativo en entornos virtuales y cómo estas emociones influyen en su aprendizaje. Evaluando las emociones obtenidas, clasificándolas y observando su evolución dentro del periodo de tiempo que dure la acción formativa. Estudiando, además, para qué situaciones formativas, los tutores virtuales afectivos pueden resultar efectivos y apropiados y determinar qué capacidades o habilidades deben tener para optimizar los procesos de aprendizaje de los alumnos. Los resultados muestran que un enfoque integrado que incluye soluciones y estrategias metodológicas constructivistas para la detección e interpretación de la emoción se puede desarrollar y aplicar en este contexto. Entre los resultados obtenidos se destaca la capacidad del sistema de proporcionar conciencia y retroalimentación emocional, y de analizar los efectos de este tipo de conciencia y la influencia de este tipo de retroalimentación en aspectos relacionados con el aprendizaje, la motivación, el compromiso, la autorregulación y los resultados del aprendizaje de los estudiantes así como la gestión del tiempo (time management) y la gestión de uno mismo (self-management) en términos de implicación conductual y cognitiva, autorregulación y rendimiento de los estudiantes.es
dc.description.abstractThe research problem that has been developed in this thesis aims to answer some of the currently open questions on two big issues, "emotion awareness in e-learning" and "emotional feedback in e-learning". It also aims to propose a conceptual and computational model of emotion analysis in a CSCL environment and, in particular, in the educational discourse that takes place in this context. Therefore, the goals of this thesis have been to reveal and represent the emotions that students feel during their process of collaborative learning in virtual environments, show how these emotions influence their learning, analyse and evaluate the obtained emotions, classify them, and observe their evolution within the period of time that the learning activity lasts. Moreover, studying particular learning situations, an online affective pedagogical tutor (APT) has been developed that provides efficient and appropriate affective feedback. In addition, our study determined which skills or abilities the APT should have in order to optimize the student¿s learning processes. The results show that an integrated approach including solutions and constructivist methodological strategies for the detection and interpretation of emotion can be developed and applied. Among the results obtained, we highlight the system's ability to provide emotional awareness and emotional feedback and the effects of this kind of awareness and the influence of this type of feedback on issues related to learning, motivation, commitment, self-regulation and student learning outcomes as well as to time management and self-management in terms of behavioural and cognitive involvement, self-regulation and student performance.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isospa-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya. eLearn Center (eLC)-
dc.rightsLa consulta d'aquesta tesi queda condicionada a l'acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d'aquesta tesi per mitjà del repositori de la UOC ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel.lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d'investigació i docència. No s'autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d'un lloc aliè al repositori de la UOC i/o al servei TDX. Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectemotional e-learningen
dc.subjectemotion awarenessen
dc.subjectaffective feedbacken
dc.subjectsentiment analysisen
dc.subjectaffective pedagogical tutoren
dc.subjectemotional ontologyen
dc.subjectelearning emocionales
dc.subjectconciencia emocionales
dc.subjectfeedback emocionales
dc.subjectanálisis de sentimientoes
dc.subjecttutor virtual afectivoes
dc.subjectontología emocionales
dc.subjecte-learning emocionalca
dc.subjectconsciència emocionalca
dc.subjectfeedback emocionalca
dc.subjectanàlisi de sentimentca
dc.subjecttutor virtual afectiuca
dc.subjectontologia emocionalca
dc.subject.lcshDissertations, Academicen
dc.titleUn tutor virtual afectivo (TVA) basada en la gestión de las emociones durante las interacciones en el aprendizaje-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.audience.mediatorTheme areas::eLearningen
dc.subject.lemacTesis i dissertacions acadèmiquesca
dc.subject.lcshesTesis y disertaciones académicases
dc.contributor.directorDaradoumis Haralabus, Atanasi-
dc.contributor.directorXhafa, Fatos-
Appears in Collections:Doctoral Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arguedas Lafuente_tesis.pdfArguedas Lafuente_tesis10.39 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons