Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/7841
Title: El fracàs escolar lligat necessàriament a un QI baix? Estudi del fracàs escolar d'un grup classe de l'Escola Pit-Roig
Author: Ursueguía del Olmo, Carol
Director: Casadevall Sala, Anna
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: intelligence
intelligence quotient
dropping out
academic performance
Issue Date: 10-Jun-2011
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Davant la diversitat de teories que acompanyen al concepte de fracàs escolar i a la seva relació amb la intel·ligència, a continuació es presenta un estudi d'un grup classe de primària en un centre escolar de Barcelona ciutat, enfocat a verificar o rebutjar algunes de les teories clàssiques que parlen sobre l'èxit i/o el fracàs escolar i els factors predictius d'aquest, en concret el quocient intel·lectual, a l'igual que d'altres factors determinants amb aquest rendiment escolar. D'aquest grup classe, han estat tres els subjectes que han estat sotmesos a un estudi més profund per ser els que presenten fracàs escolar. Els materials utilitzats han estat diferents tests psicomètrics per valorar la intel·ligència de tot el grup classe, i les conductes adaptatives i la part emocional i relacional d'aquests tres alumnes, i un qüestionari per obtenir informació dels hàbits d'estudi de tot el grup classe. Les activitats realitzades han inclòs el passar aquests tests, observacions a l'aula del grup classe, a l'aula de reforç i al pati, passar el qüestionari a tot el grup classe, entrevistes amb aquests tres alumnes en concret, amb les seves famílies, amb la tutora del grup classe i amb la monitora de reforç. Els resultats obtinguts en aquest estudi ens han permès rebutjar les teories que correlacionen directament el quocient intel·lectual amb un predictor del rendiment escolar i de les conductes adaptatives, i a reafirmar que la metodologia d'ensenyament-aprenentatge influeix de forma directa en la motivació de l'alumnat en els seus estudis, en la comprensió de la nova informació, en l'atribució d'un significat a l'aprenentatge i en rendiment escolar.
Ante la diversidad de teorías que acompañan al concepto de fracaso escolar i a su relación con la inteligencia, a continuación se presenta un estudio de un grupo clase de primaria de un centro escolar de Barcelona ciudad, enfocado a verificar o rechazar algunas de las teorías clásicas que hablan sobre el éxito y/o el fracaso escolar y los factores predictivos de este, en concreto el cociente intelectual, al igual que otros factores determinantes en este rendimiento escolar. De este grupo clase, han sido tres los sujetos que se han sometido a un estudio más en profundidad por ser los que presentan fracaso escolar. Los materiales utilizados han sido diversos tests psicométricos para valorar la inteligencia de todo el grupo clase, y las conductas adaptativas y la parte emocional y relacional de estos tres alumnos, y un cuestionario para obtener información referente a los hábitos de estudio de todo el grupo clase. Las actividades realizadas han incluido pasar estos test, observaciones en el aula del grupo clase, en el aula de refuerzo y en el patio, pasar el cuestionario a todo el grupo clase, entrevistas con estos tres alumnos en concreto, con sus familias, con la tutora del grupo clase y con la monitora de refuerzo. Los resultados obtenidos en este estudio nos han permitido rechazar las teorías que correlacionan directamente el cociente intelectual con un predictor del rendimiento escolar y de las conductas adaptativas, y a reafirmar que la metodología de enseñanza-aprendizaje influye de forma directa en la motivación del alumnado en sus estudios, en la comprensión de la nueva información, en la atribución de un significado al aprendizaje y al rendimiento escolar.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/7841
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cursueguiaTFC0611.pdf2.83 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons