Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/8017
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPallàs Saura, Gemma-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.date.accessioned2011-06-28T15:22:39Z-
dc.date.available2011-06-28T15:22:39Z-
dc.date.issued2011-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/8017-
dc.description.abstractEn els propers anys, la Web semàntica i les tecnologies que porta associades sembla que constituiran els eixos vertebradors d'una nova manera d'entendre la Xarxa. Aquesta deixarà de ser un mer repositori d'informació per a convertir-se en un ens capaç de generar coneixement per si sol, on màquines i usuaris treballin de manera col·laborativa. En aquest treball s'analitzarà l'evolució que ha sofert el mitjà i el significat d'una Web semàntica, passant per algunes de les tecnologies que hi donen suport. Per a entendre com es confereix significat a l'estructura d'una web, s'estudiaran de manera incremental els diferents llenguatges que permeten construir-la: XML, RDF i OWL. L'estructura conceptual que pren la informació, la representació de la qual és codificada amb els llenguatges mencionats anteriorment, es tractarà tant en un vessant teòric com en un de pràctic. Així, s'analitzarà el concepte i el procés de creació d'una ontologia i, mitjançant el programari Protégé, es crearà una taxonomia adequada en l'àmbit del turisme o lleure de muntanya. Un altre aspecte que s'analitzarà en el document és la nova generació de bases de dades que ha sorgit com a conseqüència del nou suport de la informació, on preval la relació que s'estableix entre les dades per sobre d'aquestes. Així doncs, s'estudiaran les característiques bàsiques de les bases de dades XML natives i es farà una breu introducció als llenguatges de modificació i consulta que suporten. Aquests aspectes s'aplicaran de manera pràctica sobre la base de dades eXist, mitjançant l'ús de les instàncies de l'ontologia creada. Finalment es desenvoluparà una aplicació web que permeti portar a la pràctica algunes de les tecnologies estudiades. El context en què se centrarà el cas pràctic serà el mateix que s'ha representat mitjançant l'ontologia i permetrà comprovar el funcionament d'una web explotada de manera semàntica.ca
dc.description.abstractEn los próximos años, la Web semántica y las tecnologías que lleva asociadas parece que constituirán los ejes vertebradores de una nueva manera de entender la red. Esta dejará de ser un mero repositorio de información para convertirse en un ente capaz de generar conocimiento por sí solo, donde máquinas y usuarios trabajen de manera colaborativa. En este trabajo se analizará la evolución que ha sufrido el medio y el significado de una Web semántica, pasando por algunas de las tecnologías que dan soporte. Para entender cómo se confiere significado a la estructura de una web, se estudiarán de forma incremental los diferentes lenguajes que permiten construirla: XML, RDF y OWL. La estructura conceptual que toma la información, la representación de la cual es codificada con los lenguajes mencionados anteriormente, se tratará tanto en una vertiente teórica como práctica. Así, se analizará el concepto y el proceso de creación de una ontología y, mediante el software Protege, se creará una taxonomía adecuada en el ámbito del turismo u ocio de montaña. Otro aspecto que se analizará en el documento es la nueva generación de bases de datos que ha surgido como consecuencia del nuevo soporte de la información, donde prevalece la relación que se establece entre los datos por encima de éstos. Así pues, se estudiarán las características básicas de las bases de datos XML nativas y se hará una breve introducción a los lenguajes de modificación y consulta que soportan. Estos aspectos se aplicarán de manera práctica sobre la base de datos existente, mediante el uso de las instancias de la ontología creada. Finalmente se desarrollará una aplicación web que permita llevar a la práctica alguna de las tecnologías estudiadas. El contexto en que se centrará el caso práctico será el mismo que se ha representado mediante la ontología y permitirá comprobar el funcionamiento de una web explotada de forma semántica.es
dc.description.abstractThis paper analyses the evolution undergone by the media and the meaning of Semantic Web, through some of the technologies supported. To understand how it gives meaning to a website structure, different languages to build it will be explored: XML, RDF and OWL.en
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectweb semànticaca
dc.subjectXMLca
dc.subjectweb semánticaes
dc.subjectSemantic Weben
dc.subjectXMLes
dc.subjectXMLen
dc.subject.lcshOntologyen
dc.subject.lcshSemantic Weben
dc.titleOntologies turístiques geogràfiques-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.mediatorTheme areas::Computer Science, Technology and Multimedia::Computer Scienceen
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacOntologiaca
dc.subject.lemacWeb semànticaca
dc.subject.lcshesOntologíaes
dc.subject.lcshesWeb semánticaes
dc.contributor.directorPérez i Braña, Joan Anton-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gemmaps_TFC_0611.pdfMemòria TFC2.19 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons