Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/84786
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLuque López, Míriam-
dc.date.accessioned2018-09-21T05:35:33Z-
dc.date.available2018-09-21T05:35:33Z-
dc.date.issued2018-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/84786-
dc.description.abstractEl trastorn específic del llenguatge (TEL) s'ha estudiat des del nivell lingüístic i cognitiu. Aquest treball es basa en les habilitats cognitives i pretén avaluar l'aprenentatge seqüencial i la memòria procedimental. Els objectius principals són corroborar la Hipòtesi de Dèficit Procedimental i evidenciar les dificultats en memòria procedimental, en nens amb TEL, en comparació amb els seus pars amb desenvolupament típic (DT), de cicles educatius inicials. Per aquest motiu, els participants d'aquesta investigació cursen P4, 1r i 2n d'Educació Primària. Ells han dut a terme una tasca viso-motora, centrada en la imaginació mental, en aquest cas dinàmica o espacial, on han utilitzat les seves habilitats de rotació mental, discriminació i orientació d'imatges. Els resultats que s'han obtingut mostren les dificultats en memòria procedimental de nens amb TEL, en comparació amb els seus pars amb DT. A la discussió s'ha explicat que els resultats han estat més evidents a 1r i 2n d'Educació Primària que a P4. En l'estudi també s'ha analitzat la relació entre aquestes dificultats i l'edat cronològica d'alumnes amb DT o amb TEL i entre aquestes i el diagnòstic que presenten els alumnes amb TEL. En conclusió, existeix el dèficit procedimental en nens amb TEL, de cicles educatius inicials, però convé seguir estudiant l'aprenentatge seqüencial, amb tasques igual d'específiques que la tasca utilitzada en el present article; encara que amb més participants per generalitzar els resultats del treball.ca
dc.description.abstractEl trastorno específico del lenguaje (TEL) se ha estudiado a nivel lingüístico y cognitivo. Este trabajo se basa en las habilidades cognitivas y pretende evaluar el aprendizaje secuencial y la memoria procedimental. Los objetivos principales son corroborar la Hipótesis de Déficit Procedimental y evidenciar las dificultades en memoria procedimental, en niños con TEL, en comparación con sus pares con desarrollo típico (DT), de ciclos educativos iniciales. Por este motivo, los participantes de ésta investigación cursan P4, 1r y 2n de Educación Primaria. Ellos han llevado a cabo una tasca viso-motora, centrada en la imaginación mental, en este caso dinámica o espacial, donde han utilizado sus habilidades de rotación mental, discriminación y orientación de imágenes. Los resultados que se han obtenido muestran las dificultades en memoria procedimental de niños con TEL, en comparación con sus pares con DT. En la discusión se ha explicado que los resultados han estado más evidentes en 1r y 2n de Educación Primaria que en P4. En el estudio también se ha analizado la relación entre estas dificultades y la edad cronológica de alumnos con DT o con TEL y entre estos y el diagnóstico que presentan los alumnos con TEL. En conclusión, existe el déficit procedimental en niños con TEL, de ciclos educativos iniciales, pero conviene seguir estudiando el aprendizaje secuencial, con tascas igual de específicas que la tasca utilizada en el presente artículo; aunque con más participantes para generalizar los resultados del trabajo.es
dc.description.abstractSpecific language impairment (SLI) have been studied from linguistic level and cognitive level. The aim of this project is based on cognitive abilities and it tries to evaluate sequential learning and procedural memory. Support the Procedural Deficit Hypothesis and check out difficulties in procedural memory in children with SLI by comparison with their peers with typical development (TD), from early periods of education, are mainly the objectives. For that reason, the participants of this investigation are studying P4, 1st and 2nd of Primary School. They have been resolving a visual-motor task, focused on mental imagery, dynamic or spatial in this case, where they have been using their mental rotation ability, discrimination and location of images. The results that have been obtained show the difficulties in procedural memory in children with SLI, by comparison with their peers with TD. As it has been explained, the results have been more evident in 1st and 2nd of Primary School than in P4. Also, the study has been analysed the connection between that difficulties and the age of children with TD or with SLI and between that difficulties and the diagnosis of children with TEL. In conclusion, the procedural deficit in children with TEL, from early periods of education, exists but sequential learning is required to follow its studies, with tasks as specific as the task we have been used in this article; even though with more participants to generalise the results of the project.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjecthipòtesi dèficit procedimental (HDP)ca
dc.subjecthipótesis déficit procedimental (HDP)es
dc.subjectprocedural deficit hypothesis (PDH)en
dc.subjectaprenentatge seqüencialca
dc.subjectaprendizaje secuenciales
dc.subjectsequential learningen
dc.subjectimaginació mentalca
dc.subjectimaginación mentales
dc.subjectmental imageryen
dc.subjectmemòria procedimentalca
dc.subjectmemoria procedimentales
dc.subjectprocedural memoryen
dc.subjecttrastorn específic llenguatge (TEL)ca
dc.subjecttrastorno específico lenguaje (TEL)es
dc.subjectspecific language impairment (SLI)en
dc.subject.lcshLanguage disorders -- TFMen
dc.titleLes dificultats en la memòria procedimental en nens amb trastorn específic del llenguatge oral-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacTrastorns del llenguatge -- TFMca
dc.subject.lcshesTrastornos del lenguaje -- TFMes
dc.contributor.tutorSanz Torrent, Mònica-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mluquelTFM0618memòria.pdfMemòria del TFM759.27 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons