Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/96386
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPuig Molins, Eduard-
dc.date.accessioned2019-06-28T06:05:01Z-
dc.date.available2019-06-28T06:05:01Z-
dc.date.issued2019-06-14-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/96386-
dc.description.abstractL'objectiu principal d'aquest projecte és aplicar tècniques incloses en el paradigma de la intel·ligència empresarial (Business intelligence). També, fer ús de metodologies basades en el model de gestió de projectes definit en el PMBOK. La finalitat és poder demostrar davant d'un tribunal d'avaluació els coneixements i habilitats adquirits durant el Grau d'enginyeria informàtica realitzant un treball de final de grau. Aquest treball s'ha desenvolupat en una empresa real, per cobrir unes mancances existents. El resultat final ha estat una integració vertical de l'ERP amb un sistema de suport a la decisió. Concretament, desenvolupant una eina d'intel·ligència de negoci per donar suport al quadre de comandament operacional (CMO). Tanmateix, servirà com a mecanisme d'anàlisi atès que l'eina permet dissenyar informes de forma senzilla a nivell d'usuari final. Com a interface d'usuari s'utilitzarà el producte comercial de Microsoft "Microsoft Power BI", el qual ens permet explotar un magatzem de dades mitjançant la construcció de conjunts de dades. Els conjunts de dades s'han alimentat del magatzem de dades que s'ha creat durant la realització d'aquest treball. El Data Warehouse ha estat un dels pilars per tal que el projecte fos un èxit. s'ha creat a partir de la font d'informació del sistema transaccional de la companyia utilitzant tècniques de la pròpia disciplina del Business Intelligence, com són la desnormalització de base de dades, processos ETL (Extracció, transformació i càrrega) i seguint les pautes del model d'anàlisi multidimensional. En qualsevol cas, a més d'aplicar totes les tècniques descrites anteriorment, sense la participació activa de l'equip humà de la companyia aportant la seva visió, experiència i coneixements aquest projecte no hagués estat possible. Gràcies a tots.ca
dc.description.abstractEl objetivo principal de este proyecto es aplicar técnicas incluidas en el paradigma de la inteligencia empresarial (Business intelligence). También, hacer uso de metodologías basadas en el modelo de gestión de proyectos definido en el PMBOK. La finalidad es poder demostrar ante un tribunal de evaluación los conocimientos y habilidades adquiridos durante el Grado de ingeniería informática realizando un trabajo de final de grado. Este trabajo se ha desarrollado en una empresa real, para cubrir unas carencias existentes. El resultado final ha sido una integración vertical de la ERP con un sistema de apoyo a la decisión. Concretamente, desarrollando una herramienta de inteligencia de negocio para apoyar al cuadro de mando operacional (CMO). Aun así, servirá como mecanismo de análisis dado que la herramienta permite diseñar informes de forma sencilla a nivel de usuario final. Como interface de usuario se utilizará el producto comercial de Microsoft "Microsoft Power BI", el cual nos permite explotar un almacén de datos mediante la construcción de conjuntos de datos. Los conjuntos de datos se han alimentado del almacén de datos que se ha creado durante la realización de este trabajo. El Fecha Warehouse ha sido uno de los pilares para que el proyecto fuera un éxito. se ha creado a partir de la fuente de información del sistema transaccional de la compañía utilizando técnicas de la propia disciplina del Business Intelligence, como son la desnormalització de base de datos, procesos ETL (Extracción, transformación y carga) y siguiendo las pautas del modelo de análisis multidimensional. En cualquier caso, además de aplicar todas las técnicas descritas anteriormente, sin la participación activa del equipo humano de la compañía aportante su visión, experiencia y conocimientos este proyecto no hubiera sido posible. Gracias a todos.es
dc.description.abstractThe scope of work of this project is to apply specific techniques for processing Business Intelligence data. Also, make use of methodologies based on the project management model defined in PMBOK. The final purpose is to be able to present and defense in front of an Assessment Tribunal the knowledge and skills acquired during the Computer Engineering Degreee and end of degree project. This work project has been developed inside a real Company, in order to fill the existing data gaps. The final result is the vertical integration of the ERP together with a decision support system (DSS). In particular, developing business intelligence tooling to support the company's operational managing board. Moreover, it will also be helpful as a mechanism for the collection and analysis of data, since this tool allows end user to create and design their own reports in an easy way. Microsoft Power BI from Microsoft is the user interface, which allows us to access to the data warehouse. Data Warehouse created during the realization of this project work is the go-to source for data sets. Data Warehouse has been the pillar for the success of the project. It was created from the infornation source of the transaction processing system placed in the company, using business intelligence techniques, like Database denormalization, ETL processes (Extract, Transform and Load) and following multidimensional analysis methodology. However, besides all the mentioned above, without the active participation of the company team, sharing its vision, experience and knowledge, this project would have never been possible. Thanks to you all.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectsistema de suport a la decisióca
dc.subjectdata warehouseen
dc.subjectalmacén de datoses
dc.subjectETLca
dc.subjectETLes
dc.subjectETLen
dc.subjectbusiness intelligenceca
dc.subjectbusiness intelligencees
dc.subjectbusiness intelligenceen
dc.subjectintegració verticalca
dc.subjectintegración verticales
dc.subjectvertical integrationen
dc.subjectMicrosoft Power BIca
dc.subjectMicrosoft Power BIes
dc.subjectMicrosoft Power BIen
dc.subjectsistema de soporte a la decisiónes
dc.subjectdecision support systemen
dc.subject.lcshData warehousing -- TFGen
dc.titlePower BI - De les dades al coneixement en uns minuts-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacGestor de dades -- TFGca
dc.subject.lcshesGestor de datos -- TFGes
dc.contributor.tutorAndrés Sanz, Humberto-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
epuigmoTFG0619memoria.pdfMemoria del TFG3.25 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons