Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/99908
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCasas Parramon, Judit-
dc.date.accessioned2019-07-29T05:39:03Z-
dc.date.available2019-07-29T05:39:03Z-
dc.date.issued2019-07-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/99908-
dc.description.abstractEl present treball és una revisió bibliogràfica que busca aprofunir den els aspectes ambientals, no genètics potencialment inductors d'obesitat en les persones immigrants. Si fa uns anys s'havia plantejat l'aculturació com a desencadenant del risc d'obesitat, ja que la majoria d'estudis eren fets en immigrants de països de baixos ingressos cap a Estats Units, actualment s'apunta a molts altres factors com a responsables d'aquest risc. L'ambient on viuen els immigrants pot tenir un paper important en les conductes alimentàries i estils de vida que aquests adoptin afavorint o perjudicant el guany de pes, de la mateixa manera que adaptar-se a un entorn urbà. El manteniment d'aspectes de la cultura tradicional poden ser un factor protector contra el sobrepès i l'obesitat en alguns casos, però també poden contribuir a augmentar-ne el risc en d'altres circumstàncies. El lloc de socialització dels immigrants i les seves creences culturals i els rols de gènere, així com les seves preferències corporals configuraran la forma en què aquests adquireixin uns determinats hàbits alimentaris i conductes de salut. L'estatus socioeconòmic i el grau de formació acadèmica assolit pels immigrants modularan també aquestes associacions amb el risc d'augmentar l'IMC, afegint vulnerabilitat a la condició d'immigrant en cas de ser escassos, però actuant a favor o en contra del guany de pes en funció dels altres factors que hi interactuïn. Així mateix, l'estrès per aculturació i les pràctiques alimentàries que empraran els pares amb els seus fills com a conseqüència d'aquest, com també el nivell de comprensió de l'idioma del país amfitrió, condicionaran l'estat de salut i del pes dels seus descendents i del seu propi.ca
dc.description.abstractEl presente trabajo es una revisión bibliográfica que busca profundizar en los aspectos ambientales, no genéticos potencialmente inductores de obesidad en las personas inmigrantes. Si hace unos años se había planteado la aculturación como desencadenante del riesgo de obesidad, puesto que la mayoría de estudios eran hechos en inmigrantes de países de bajos ingresos hacia Estados Unidos, actualmente se apunta a otros muchos factores como responsables de este riesgo. El ambiente donde viven los inmigrantes puede tener un papel importante en las conductas alimentarias y estilos de vida que estos adopten favoreciendo o perjudicando la ganancia de peso, del mismo modo que adaptarse a un entorno urbano. El mantenimiento de aspectos de la cultura tradicional pueden ser un factor protector contra el sobrepeso y la obesidad en algunos casos, pero también pueden contribuir a aumentar el riesgo en otros circunstancias. El lugar de socialización de los inmigrantes y sus creencias culturales y los roles de género, así como sus preferencias corporales configurarán la forma en qué estos adquieran unos determinados hábitos alimentarios y conductas de salud. El estatus socioeconómico y el grado de formación académica logrado por los inmigrantes modularán también estas asociaciones con riesgo de aumentar el IMC, añadiendo vulnerabilidad a la condición de inmigrante en caso de ser escasos, pero actuando a favor o en contra de la ganancia de peso en función de los otros factores que interactuan. Así mismo, el estrés por aculturación y las prácticas alimentarias que emplearán los padres con sus hijos como consecuencia de este, como también el nivel de comprensión del idioma del país anfitrión, condicionarán el estado de salud y del peso de sus descendentes y de su propio.es
dc.description.abstractThe present work is a bibliographic review that seeks to deepen into the environmental, non-genetic aspects that potentially induce obesity in immigrant people. If a few years ago, acculturation had been considered as triggering the risk of obesity, since most studies were done in immigrants from low income countries to the United States, it currently targets many other factors as responsible for this risk. The environment where immigrants live can play an important role in eating habits and lifestyles that they adopt by favoring or damaging weight gain, in the same way as adapting to an urban environment. Maintaining aspects of traditional culture can be a protective factor against overweight and obesity in some cases, but can also help increase the risk in other circumstances. The place of socialization of immigrants and their cultural beliefs and gender roles, as well as their body preferences, will shape the way in which they acquire certain eating habits and health behaviors. The socioeconomic status and degree of academic training achieved by immigrants also modulate these associations with the risk of increasing the BMI, adding vulnerability to the status of immigrant in case of being scarce, but acting in favor or against the gain weight depending on the other factors that interact with it. Likewise, stress for acculturation and eating practices that parents will use with their children as a result of this, as well as the level of language understanding of the host country, will condition the state of health and weight of their descendants and of their own.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectalimentacióca
dc.subjectfeedingen
dc.subjectalimentaciónes
dc.subjectaculturacióca
dc.subjectaculturaciónes
dc.subjectacculturationen
dc.subjectobesitatca
dc.subjectobesidades
dc.subjectobesityen
dc.subjectimmigrantsca
dc.subjectimmigrantsen
dc.subjectinmigranteses
dc.subjectmigracióca
dc.subjectmigraciónes
dc.subjectmigrationen
dc.subject.lcshNutrition -- TFMen
dc.titleFactors inductors d'obesitat en els immigrants, més enllà de la genètica-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacNutrició -- TFMca
dc.subject.lcshesNutrición -- TFMes
dc.contributor.tutorFornons Fontdevila, David-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M3.527_TFM_Casas_Parramon Final.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons