Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/106827
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBerge Fontane, Andreu-
dc.contributor.otherMorán Moreno, Jose Antonio-
dc.date.accessioned2020-01-24T12:50:27Z-
dc.date.available2020-01-24T12:50:27Z-
dc.date.issued2020-01-03-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/106827-
dc.description.abstractDurant molts anys, la meva vida professional ha estat lligada a la docència i, després de molt temps fent de professor, he pogut observar que el seguiment continu dels alumnes és un dels elements clau per aconseguir bons resultats en l'estudi. Aquest va ser un dels motius que em va fer plantejar realitzar una aplicació web que permetés a professors gestionar assignatures i la possibilitat d'interactuar amb alumnes per fer-ne seguiment. Donada la gran quantitat d'eines diferents que s'hi podrien afegir, una de les premisses principals era que el disseny possibilités fer ampliacions sense molta dificultat. En la cerca vaig arribar a trobar els requisits que es demanen des del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social per realitzar cursos de teleformació. Això em va permetre valorar quines eines mínimes hauria de tenir la web. En la part tècnica vaig veure que PHP seria un llenguatge molt potent per la tasca que es volia realitzar i que en la interfície d'usuari s'hi podia afegir una mica d'innovació en el projecte al realitza-la en Vue.js. El resultat ha estat una aplicació amb unes eines mínimes però suficients per gestionar assignatures, amb accés per professors i alumnes, estructurada mitjançant el patró d'arquitectura de software anomenat Model-VistaControlador i amb una interfície creada en Vue.js que dóna la possibilitat d'afegir-hi eines creades fora de l'aplicació amb poques modificacions. Finalment cal pensar que s'ha aconseguit una aplicació que serà l'esquelet d'una propera versió, que s'ampliarà segons les necessitats que es tinguin.ca
dc.description.abstractDurante muchos años, mi vida profesional ha estado ligada a la docencia y, después de mucho tiempo haciendo de profesor, he podido observar que el seguimiento continuo de los alumnos es uno de los elementos clave para conseguir buenos resultados en el estudio. Este fue uno de los motivos que me hizo plantear realizar una aplicación web que permitiera a profesores gestionar asignaturas y la posibilidad de interactuar con alumnos para hacer seguimiento. Dada la gran cantidad de herramientas diferentes que podrían añadirse, una de las premisas principales era que el diseño posibilitara hacer ampliaciones sin mucha dificultad. En la búsqueda llegué a encontrar los requisitos que se piden desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para realizar cursos de teleformación. Esto me permitió valorar qué herramientas mínimas debería tener la web. En la parte técnica vi que PHP sería un lenguaje muy potente para la tarea que se quería realizar y que en la interfaz de usuario se podía añadir un poco de innovación en el proyecto al realiza-en Vue.js. El resultado ha sido una aplicación con unas herramientas mínimas pero suficientes para gestionar asignaturas, con acceso por profesores y alumnos, estructurada mediante el patrón de arquitectura de software llamado Modelo-VistaControlador y con una interfaz creada en Vue.js que da la posibilidad de 'añadir herramientas creadas fuera de la aplicación con pocas modificaciones. Finalmente hay que pensar que se ha conseguido una aplicación que será el esqueleto de una próxima versión, que se ampliará según las necesidades que se tengan.es
dc.description.abstractFor many years my professional life has been linked to teaching and, after teaching for a long time, I have noticed that continuous monitoring of students is one of the key elements in achieving good results in the study. This was one of the reasons why I came up with a web application that allowed teachers to manage subjects and the ability to interact with students to keep track of them. Given the large number of different tools that could be added, one of the main premises was that the design made it possible to make extensions without much difficulty. In the search I found the requirements requested by the Ministry of Labor, Migration and Social Security for teleformation courses. This allowed me to evaluate what minimal tools the web should have. In the technical part I saw that PHP would be a very powerful language for the task that was to be performed and that in the user interface a little innovation in the project could be added when performing it in Vue.js. The result has been an application with minimal tools but enough to manage subjects, with access for teachers and students, structured using a software architecture pattern called Model-Vista-Controller and with an interface created in Vue.js that gives possibility to add tools created outside the application with few modifications. Finally, we have to think of an application that will be the skeleton of an upcoming version, which will be expanded according to your needs.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsGNU Free Documentation License-
dc.rights.urihttp://www.gnu.org/licenses/gpl.html-
dc.subjecte-learningen
dc.subjectVue.jsen
dc.subjectweb applicationen
dc.subjectaplicació webca
dc.subjectaplicación webes
dc.subjecte-learningca
dc.subjecte-learninges
dc.subjectVue.jsca
dc.subjectVue.jses
dc.subjectgestió d'assignaturesca
dc.subjectsubject managementen
dc.subjectgestión de asignaturases
dc.subject.lcshApplication software -- Development -- TFGen
dc.titleWeb per a la gestió d'assignatures en VUE.js-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacProgramari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFGca
dc.subject.lcshesSoftware de aplicación -- Desarrollo -- TFGes
dc.contributor.tutorLópez Antón, Aleix-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abergefTFG0120memòria.pdfMemòria del TFG1,53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open