Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/106907
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRenart Serra, Thais-
dc.date.accessioned2020-01-24T17:13:55Z-
dc.date.available2020-01-24T17:13:55Z-
dc.date.issued2020-01-12-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/106907-
dc.description.abstractL'objectiu d'un programa de gestió del coneixement, com pot ser una "wiki", orientat a la transferència d'habilitats i coneixements en una organització, consisteix principalment a reduir al mínim el temps i esforç necessaris de transició des de l'estat de principiant a expert, és a dir, millorar l'eficiència de l'aprenentatge i/o l'auto aprenentatge. En aquest projecte analitzarem i estudiarem les diferents utilitats que un portal de col·laboració amb Google Sites i SharePoint pot aportar en una organització fictícia a través d'un cas pràctic com a evolució de les actuals "wikis". Ens centrarem en les característiques i funcionalitats dels portals de col·laboració sense entrar en la part d'administració de portals ni en els desenvolupaments personalitzats. Aquests portals de col·laboració ens mostraran d'una manera pràctica tota la funcionalitat i capacitat de cada producte, per tal de determinar en quins aspectes milloren respecte al sistema tradicional "wiki", quines prestacions ofereixen i/o carències tenen per a l'organització. Els objectius d'aquest projecte basat en Sistemes de gestió de coneixements són: entendre de manera global el que representa l'eina "wiki" per a la gestió d'informació en les organitzacions; assimilar quines aportacions ofereixen les eines GSuite/Office 365 com a possibles alternatives; i reflexionar sobre quines eines poden ajudar en cada una de les fases d'un projecte de Sistemes de gestió de coneixement.ca
dc.description.abstractThe final goal of a knowledge management program such as a Wiki, focused on transferring skills and knowledge to an organization, is mainly to minimize the time and effort required to transition from the state of beginner to expert, that is, to improve learning efficiency and / or self-learning. In this project we will analyze and study the different utilities that a collaboration portal with Google Sites and SharePoint can bring in a fictitious organization through a case study as an evolution of the current Wikis. We will focus on the features and functionality of collaboration portals without going into the portal administration part or custom developments. These demo collaboration portals will show us in a practical way all the functionality and capacity of each product, in order to determine in what aspects they improve with respect to the traditional Wiki system, what features they offer and / or lack on the organization. The objectives of this project based on Knowledge Management Systems are to understand in general what the Wiki tool for information management in organizations represents; assimilate what GSuite / Office 365 tools offer as possible alternatives; and reflect on what tools can help in each of the stages of it.en
dc.description.abstractEl objetivo de un programa de gestión del conocimiento, como puede ser una "wiki", orientado a la transferencia de habilidades y conocimientos en una organización, consiste principalmente en reducir al mínimo el tiempo y esfuerzo necesarios de transición desde el estado de principiante a experto, es decir, mejorar la eficiencia del aprendizaje y/o el auto aprendizaje. En este proyecto analizaremos y estudiaremos las diferentes utilidades que un portal de colaboración con Google Sites y SharePoint puede aportar en una organización ficticia a través de un caso práctico como evolución de las actuales "wikis". Nos centraremos en las características y funcionalidades de los portales de colaboración sin entrar en la parte de administración de portales ni en los desarrollos personalizados. Estos portales de colaboración nos mostrarán de una manera práctica toda la funcionalidad y capacidad de cada producto, a fin de determinar en qué aspectos mejoran respecto al sistema tradicional "wiki", qué prestaciones ofrecen y / o carencias tienen para la organización. Los objetivos de este proyecto basado en Sistemas de gestión de conocimientos son: entender de manera global lo que representa la herramienta "wiki" para la gestión de información en las organizaciones; asimilar qué aportaciones ofrecen las herramientas GSuite/Office 365 como posibles alternativas; y reflexionar sobre qué herramientas pueden ayudar en cada una de las fases de un proyecto de Sistemas de gestión de conocimiento.es
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectgestió del coneixementca
dc.subjectknowledge managementen
dc.subjectgestión del conocimientoes
dc.subjecteina col·laborativaca
dc.subjectcollaborative toolen
dc.subjectherramienta colaborativaes
dc.subjectnuevas tecnologíases
dc.subjectnoves tecnologiesca
dc.subjectnew technologiesen
dc.subjectintercambio de conocimientoes
dc.subjectknowledge sharingen
dc.subjectintercanvi de coneixementca
dc.subjectcomunicacióca
dc.subjectcomunicaciónes
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectGSuitees
dc.subjectGSuiteen
dc.subjectGSuiteca
dc.subjectMicrosoft Office 365es
dc.subjectMicrosoft Office 365en
dc.subjectMicrosoft Office 365ca
dc.subjectconeixement compartitca
dc.subjectconocimiento compartidoes
dc.subjectshared knowledgeen
dc.subject.lcshKnowledge management -- TFGen
dc.titleGSuite i Microsoft Office 365, la seva evolució cap a Gestors de coneixements-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacGestió del coneixement -- TFGca
dc.subject.lcshesGestión del conocimiento -- TFGes
dc.contributor.directorDaradoumis, Thanasis-
dc.contributor.tutorMartí Pintanel, Javier-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 

video-presentacio.mp4

76,54 MBMP4View/Open
trenartTFG0120memòria.pdfMemòria del TFG18,73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
trenartTFG0120presentació.pdfPresentació del TFG1,12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open