Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/107526
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAguilar Peña, Javier-
dc.date.accessioned2020-01-27T14:38:50Z-
dc.date.available2020-01-27T14:38:50Z-
dc.date.issued2020-01-05-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/107526-
dc.description.abstractLa gestió d'equips en xarxes de computadors és un tema cada vegada més complexe, amb entorns creixents en nombre i heterogeneïtat, i amb tecnologies cada vegada més especialitzades. En grans entorns empresarials i en grans xarxes de computadors es sol disposar del personal qualificat i de les eines privatives adequades per a gestionar i automatitzar qualsevol tasca i fer front a qualsevol repte. En canvi, en entorns més reduïts com ara petites i mitjanes empreses, entorns educatius, teixit associatiu, o fins i tot en l'àmbit domèstic, la complexitat de les xarxes de computadors també ha crescut proporcionalment sense que hagin aparegut eines per a ajudar a aquests sectors que malauradament no poden disposar ni del personal tècnic qualificat (al menys no de forma continuada) ni de les eines per a gestionar-les i adequades als seus perfils menys tècnics (o completament no-tècnic) Aquest projecte vol ser un estudi que reivindiqui el protocol SNMP com el gran aliat a estendre i normalitzar en el món de les xarxes de computadors i posar-lo a disposició de tothom, integrant-lo en les aplicacions i dispositius de forma habitual, no només per a grans corporacions i entorns molt tècnics, sinó en qualsevol xarxa de computadors. El projecte indaga en els procediments per a descobrir automàticament quins dispositius hi ha connectats a la xarxa local, descobrir si són dispositius SNMP o no, mostrar tota la informació que s'hagi pogut obtenir de cada dispositiu a la xarxa, i representar-los en un mapa gràfic per a un major enteniment. El resultat és una aplicació entenedora, molt intuïtiva, que vol posar la llavor d'un desenvolupament posterior més centrat en com fer ús d'aquesta informació que el SNMP pot oferir a la xarxa.ca
dc.description.abstractLa gestión de equipos en redes de computadores es un tema cada vez más complexe, con entornos crecientes en número y heterogeneidad, y con tecnologías cada vez más especializadas. En grandes entornos empresariales y en grandes redes de computadores se suele disponer del personal cualificado y de las herramientas privativas adecuadas para gestionar y automatizar cualquier tarea y hacer frente a cualquier reto. En cambio, en entornos más reducidos como por ejemplo pequeñas y medianas empresas, entornos educativos, tejido asociativo, o incluso en el ámbito doméstico, la complejidad de las redes de computadores también ha crecido proporcionalmente sin que hayan aparecido herramientas para ayudar a estos sectores que desgraciadamente no pueden disponer ni del personal técnico cualificado (al menos no de forma continuada) ni de las herramientas para gestionarlas y adecuadas a sus perfiles menos técnicos (o completamente no-técnico) Este proyecto quiere ser un estudio que reivindique el protocolo SNMP como el gran aliado a extender y normalizar en el mundo de las redes de computadores y posarlo a disposición de todo el mundo, integrándolo en las aplicaciones y dispositivos de forma habitual, no solo para grandes corporaciones y entornos muy técnicos, sino en cualquier red de computadores. El proyecto indaga en los procedimientos para descubrir automáticamente qué dispositivos hay conectados en la red local, descubrir si son dispositivos SNMP o no, mostrar toda la información que se haya podido obtener de cada dispositivo en la red, y representarlos en un mapa gráfico para un mayor entendimiento. El resultado es una aplicación entendedora, muy intuitiva, que quiere posar la semilla de un desarrollo posterior más centrado en como hacer uso de esta información que lo SNMP puede ofrecer en la red.es
dc.description.abstractComputer networking is an increasingly complex topic, with increasing numbers and heterogeneous environments, and with increasingly specialized technologies. In large business environments and large computer networks, qualified staff and appropriate privative tools are often available to handle and automate any task and to handle any challenge. In contrast, in smaller environments such as small and medium-sized businesses, educational settings, the community fabric, or even at home, the complexity of computer networks has also grown proportionally without tools to help these sectors that unfortunately do not have the qualified technical staff (at least not continuously) or the tools to manage them and appropriate to their less technical (or completely non-technical) profiles. This project wants to be a study that claims the SNMP as the great ally to extend and standardize in the world of computer networks and make it available to everyone, integrating it in applications and devices on a regular basis, not only for large corporations and very technical environments, but on any computer network. The project investigates procedures to automatically discover which devices are connected to the local network, find out if they are SNMP devices or not, display all the information that may have been obtained from each device on the network, and represent them in a graphical map for greater understanding. The result is a very intuitive, understandable application that seeks to make the seeds of later development more focused on how to use this information that SNMP can offer on the network.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectautodescobrimentca
dc.subjectself-discoveren
dc.subjectautodescubrimientoes
dc.subjectSMTPca
dc.subjectSMTPes
dc.subjectSMTPen
dc.subjectxarxesca
dc.subjectredeses
dc.subjectnetworksen
dc.subject.lcshComputer networks -- TFGen
dc.titleDescobriment automàtic d'equips en xarxa basat en SNMP-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacOrdinadors, Xarxes d' -- TFGca
dc.subject.lcshesOrdenadores, Redes de -- TFGes
dc.contributor.tutorMarch Hermo, Maria Isabel-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
faguilarpTFG0120memoria.pdfMemoria del TFG2,3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open