Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/109167
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNavarro Pastor, Daniel-
dc.date.accessioned2020-02-05T09:54:48Z-
dc.date.available2020-02-05T09:54:48Z-
dc.date.issued2020-01-13-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/109167-
dc.description.abstractAquest treball d'investigació s'ha dirigit a aconseguir una primera aproximació a les condicions de treball dels i les professionals del tercer sector que intervenen específicament amb persones d'origen estranger a Catalunya, arran de la manca de dades específiques al seu voltant i les possibles implicacions d'aquestes condicions de treball (afectacions a la salut, grau de benestar percebut, etc.). Concretament, la investigació s'ha dirigit a intentar conèixer les condicions laborals, possibles situacions de precarietat laboral i els riscos psicosocials més habituals d'aquest col·lectiu de professionals, així com de visibilitzar les seves percepcions i demandes. De les principals conclusions obtingudes, podem destacar aspectes relacionats amb la precarietat, com són una elevada taxa de temporalitat contractual i salaris per sota de la mitjana estatal i catalana. També existeixen forts factors de protecció, que ajuden a assolir un grau de benestar mig al lloc de treball, com són el suport de la resta de companys/es i l'existència d'un bon ambient de treball. Així mateix, és important mencionar l'impacte dels factors gènere i edat dintre de les condicions laborals que presenten. Entre els riscos psicosocials més habituals, destaquen l'alta exigència emocional, l'alt ritme de treball i l'excessiva quantitat d'aquest. Les afectacions a la salut no són molt freqüents, però sí que tenen un notable impacte a la vida de les persones afectades. Entre les mesures proposades, les més reclamades són canvis organitzatius i de planificació per part de les entitats, millores salarials i de conveni, i un augment dels recursos destinats al sector.ca
dc.description.abstractThis research work has been aimed at achieving a first approximation to the working conditions of the professionals of the third sector who intervene specifically with people of foreign origin in Catalonia, due to the lack of specific data around them and possible implications of these working conditions (health effects, degree of perceived well-being, etc.). Specifically, the research has been directed to try to know the working conditions, possible situations of precarious work and the most common psychosocial risks of this group of professionals, as well as to make visible their perceptions and demands. From the main conclusions obtained, we can highlight aspects related to precariousness, such as a high rate of contractual temporality and salaries below the state and Catalan average. There are also strong protective factors, which help to achieve a medium level of well-being for the job, such as the support of other colleagues and the existence of a good work environment. Likewise, it is important to mention the impact of gender and age factors within the working conditions they present. Among the most common psychosocial risks, the high emotional demand, the high work rate and the excessive amount of this stand out. Health effects are not very frequent, but they do have a significant impact on the lives of the people affected. Among the proposed measures, the most demanded are organizational and planning changes by the entities, salary and agreement improvements, and an increase in resources allocated to the sector.en
dc.description.abstractEste trabajo de investigación se ha dirigido a conseguir una primera aproximación a las condiciones de trabajo de los y las profesionales del tercer sector que intervienen específicamente con personas de origen extranjero en Cataluña, a raíz de la carencia de datos específicos a su alrededor y las posibles implicaciones de estas condiciones de trabajo (afectaciones a la salud, grado de bienestar percibido, etc.). Concretamente, la investigación se ha dirigido a intentar conocer las condiciones laborales, posibles situaciones de precariedad laboral y los riesgos psicosociales más habituales de este colectivo de profesionales, así como de visibilizar sus percepciones y demandas. De las principales conclusiones obtenidas, podemos destacar aspectos relacionados con la precariedad, como son una elevada tasa de temporalidad contractual y salarios por debajo de la media estatal y catalana. También existen fuertes factores de protección, que ayudan a lograr un grado de bienestar medio al puesto de trabajo, como son el apoyo del resto de compañeros/se y la existencia de un buen ambiente de trabajo. Así mismo, es importante mencionar el impacto de los factores género y edad dentro de las condiciones laborales que presentan. Entre los riesgos psicosociales más habituales, destacan el alta exigencia emocional, el alto ritmo de trabajo y la excesiva cantidad de este. Las afectaciones a la salud no son muy frecuentes, pero sí que tienen un notable impacto en la vida de las personas afectadas. Entre las medidas propuestas, las más reclamadas son cambios organizativos y de planificación por parte de las entidades, mejoras salariales y de convenio, y un aumento de los recursos destinados al sector.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectfactors de risc psicosocialsca
dc.subjectpsychosocial risk factorsen
dc.subjectfactores de riesgo psicosocialeses
dc.subjecttercer sectorca
dc.subjecttercer sectores
dc.subjectthird sectoren
dc.subjectpoblació d'origen estrangerca
dc.subjectpoblación de origen extranjeroes
dc.subjectforeign populationen
dc.subjectcondicions de treballca
dc.subjectworking conditionsen
dc.subjectcondiciones de trabajoes
dc.subjectprecarietatca
dc.subjectprecariedades
dc.subjectprecariousnessen
dc.subject.lcshLabor market -- TFMen
dc.titleAproximació a les condicions de treball dels professionals del tercer sector que intervenen amb persones d'origen estranger a Catalunya-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacMercat de treball -- TFMca
dc.subject.lcshesMercado de trabajo -- TFMes
dc.contributor.tutorSanjuán Núñez, Lucía-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dnavarropaTFM0120memoria.pdfMemoria del TFM961,94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open