Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/117287
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLinares Amado, Alejandro-
dc.date.accessioned2020-06-25T22:56:50Z-
dc.date.available2020-06-25T22:56:50Z-
dc.date.issued2020-06-12-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/117287-
dc.description.abstractSóc copropietari d'una empresa de control de plagues i un dels serveis que oferim és el manteniment de desratització, que consisteix en la col·locació d'uns punts de control on aniran els esquers rodenticides i que es revisen seguint les pautes el servei contractat. L'aplicació amb la qual operem actualment no contempla aquesta funcionalitat i intentar implementar-sobre aquesta aplicació, suposaria diversos problemes, atès que es tracta d'un programa d'escriptori que treballa amb dues bases de dades en local i una d'elles sincronitzada en un servei cloud. Així mateix, aquesta aplicació s'ha anat desenvolupant incrementalment amb el temps sense seguir una metodologia d'enginyeria de programari de manera que la escalabilitat i mantenibilitat de la mateixa comença a complicar-se. El propòsit d'aquest projecte, és implementar aquesta funcionalitat seguint de forma exhaustiva totes les fases que requereix un projecte programari, des de l'anàlisi inicial, passant pel disseny i finalitzant en la implementació. El nostre projecte es plantejarà com una aplicació web a la qual tots els usuaris puguin accedir amb un simple navegador, i puguin accedir a les dades de forma consistent. Serà implementat en Java EE, usant JSF i PrimeFaces com Frameworks i Postgres com SGBD.ca
dc.description.abstractI am a co-owner of a pest control company and one of the services we offer is the maintenance of rodent control, which consists of the placement of control points where the rodenticide baits will go and which are reviewed following the guidelines of the contracted service. The application with which we currently operate does not contemplate this functionality and trying to implement it on this application would pose various problems, given that it is a desktop program that works with two databases locally and one of them synchronized in a cloud service. Also, this application has been developed incrementally over time without following a software engineering methodology, so its scalability and maintainability begins to get complicated. The purpose of this project is to implement this functionality by exhaustively following all the phases that a software project requires, from the initial analysis, through the design and ending in the implementation. Our project will be presented as a web application that all users can access with a simple browser, and can access the data consistently. It will be implemented in Java EE, using JSF and PrimeFaces as Frameworks and Postgres as SGBD.en
dc.description.abstractSoy copropietario de una empresa de control de plagas y uno de los servicios que ofrecemos es el mantenimiento de desratización, que consiste en la colocación de unos puntos de control donde irán los cebos rodenticidas y que se revisan siguiendo las pautas del servicio contratado. La aplicación con la que operamos actualmente no contempla esta funcionalidad e intentar implementarla sobre esta aplicación, supondría diversos problemas, dado que se trata de un programa de escritorio que trabaja con dos bases de datos en local y una de ellas sincronizada en un servicio cloud. Asimismo, esta aplicación se ha ido desarrollando incrementalmente con el tiempo sin seguir una metodología de ingeniería de software por lo que la escalabilidad y mantenibilidad de la misma empieza a complicarse. El propósito de este proyecto, es implementar esta funcionalidad siguiendo de forma exhaustiva todas las fases que requiere un proyecto software, desde el análisis inicial, pasando por el diseño y finalizando en la implementación. Nuestro proyecto se planteará como una aplicación web a la que todos los usuarios puedan acceder con un simple navegador, y puedan acceder a los datos de forma consistente. Será implementado en Java EE, usando JSF y PrimeFaces como Frameworks y Postgres como SGBD.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isospa-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectpuntos de controles
dc.subjectpunts de controlca
dc.subjectcontrol pointsen
dc.subjectaplicacions webca
dc.subjectaplicaciones webes
dc.subjectweb applicationsen
dc.subjectSGBDes
dc.subjectSGBDca
dc.subjectDBMSen
dc.subject.lcshWeb applications -- TFGen
dc.titleGestión servicios biocidas mediante puntos de control-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacAplicacions web -- TFGca
dc.subject.lcshesAplicaciones web -- TFGes
dc.contributor.directorCaballé Llobet, Santi-
dc.contributor.tutorFont Sagristà, Vicenç-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
alinaresaTFG0620memoria.pdfMemoria del TFG3,91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open