Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/119271
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLatorre Royán, Maria-
dc.date.accessioned2020-07-03T08:14:27Z-
dc.date.available2020-07-03T08:14:27Z-
dc.date.issued2020-05-29-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/119271-
dc.description.abstractEls Trastorns Adaptatius (TA) són uns dels trastorns més diagnosticats en clínica per psicòlegs i psiquiatres. Provoquen un elevat grau de sofriment i interferència en la vida de les persones, a més de pèrdues econòmiques i una important despesa sanitària. No obstant això, no hi ha un tractament d'elecció per als TA basat en l'evidència científica. La nostra proposta és posar a prova una combinació de Teràpia d'Acceptació i Compromís (ACT) i Psicologia Positiva (PsP) per al tractament dels TA. Des d'aquest enfocament pretenem que els pacients aconseguisquen superar l'esdeveniment estressant a partir d'orientar-se cap als seus objectius vitals i conrear les seues fortaleses i virtuts. Amb aquesta finalitat, seleccionem una mostra de 68 subjectes diagnosticats de TA i la dividim aleatòriament en dos grups. El grup experimental serà sotmès al tractament basat en tècniques i estratègies d'ACT i PsP mentre que l'altra meitat actua com a grup control per a comparar l'eficàcia de la intervenció. Esperem que els resultats mostren una millora en les variables mesurades durant l'avaluació pre i posttractament en el grup experimental en comparació amb el grup control i que aquests resultats es mantinguen 6 mesos després d'haver finalitzat la intervenció. D'aquesta manera pretenem contribuir a la manca d'intervencions eficaces i protocol·litzades per a tractar els TA.ca
dc.description.abstractAdjustment Disorders (AD) are one of the most commonly diagnosed disorders in the clinical setting by both psychologists and psychiatrists. These disorders negatively affect and interfere with the lives of patients, as well as generate economic loss and high healthcare costs. However, there is no existing treatment of choice for AD based on scientific evidence. Here, we propose to test a combination of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) with Positive Psychology (PsP) for AD treatment. Using this approach, we aim to allow patients to overcome any stressful event by focusing on their vital objectives and cultivate their strengths and virtues. Following this aim, we will select a sample of 68 individuals diagnosed with AD and we will randomly divide it into two groups. The experimental group will be treated based on ACT and PsP techniques and strategies, while the remaining group will serve as control in order to compare the efficacy of these interventions. We expect these results will show an improvement in the variables tested during the examination before and after treatment in the experimental group in comparison with the control group, and that these results will last for six months after having finalised the intervention. In this way we aim to contribute to reduce the lack of efficient and protocolized interventions to treat AD.en
dc.description.abstractLos Trastornos Adaptativos (TA) son unos de los trastornos más diagnosticados en clínica por psicólogos y psiquiatras. Provocan un elevado grado de sufrimiento y interferencia en la vida de las personas, además de pérdidas económicas y un importante gasto sanitario. No obstante, no hay un tratamiento de elección para los TA basado en evidencia científica.Nuestra propuesta es poner a prueba una combinación de Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) y Psicología Positiva (PsP) para el tratamiento de los TA. Desde este enfoque pretendemos que los pacientes consigan superar el acontecimiento estresante a partir de orientarse hacia sus objetivos vitales y cultivar sus fortalezas y virtudes. Con esta finalidad seleccionamos una muestra de 68 sujetos diagnosticados de TA y la dividimos aleatoriamente en dos grupos. El grupo experimental será sometido al tratamiento basado en técnicas y estrategias de ACT y PsP mientras que la otra mitad actúa como grupo control para comparar la eficacia de la intervención. Esperamos que los resultados muestren una mejora en las variables medidas durante la evaluación pre y post tratamiento en el grupo experimental en comparación con el grupo control y que estos resultados se mantengan 6 meses después de haber finalizado la intervención. De esta manera, pretendemos contribuir a la falta de intervenciones eficaces y protocolizadas para tratar los TA.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectteràpia d'acceptació i compromísca
dc.subjectacceptance and commitment therapyen
dc.subjectterapia de aceptación y compromisoes
dc.subjectemocions positivesca
dc.subjectemociones positivases
dc.subjectpositive emotionsen
dc.subjecttrastorn adaptatiuca
dc.subjecttrastorno adaptativoes
dc.subjectadjustment disorderen
dc.subjecttractament psicològicca
dc.subjecttratamiento psicológicoes
dc.subjectpsychological treatmenten
dc.subjectpsicologia positivaca
dc.subjectpsicología positivaes
dc.subjectpositive psychologyen
dc.subject.lcshPositive psychology -- TFGen
dc.titleProposta d'intervenció per als trastorns adaptatius basada en psicologia positiva i teràpia d'acceptació i compromís-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.subject.lemacPsicologia positiva -- TFGca
dc.subject.lcshesPsicología positiva -- TFGes
dc.contributor.tutorEiroa-Orosa, Francisco José-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
malaroTFG0620memòria.pdfMemòria del TFG365,45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open