Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/121906
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRueda Hernández, Ana-
dc.date.accessioned2020-08-25T05:16:08Z-
dc.date.available2020-08-25T05:16:08Z-
dc.date.issued2020-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/121906-
dc.description.abstractLa comunicació corporativa i les relacions públiques són actius estratègics i amb un pes cada vegada més important en l'estratègia del projecte d'empresa actual. La normativa Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes regula la necessitat i obligatorietat de què les empreses dissenyin i apliquin plans d'igualtat interns. El Reial Decret-llei 6/2019 d'1 de març promou mesures urgents, més específiques, amb més obligatorietat, controls i sancions. Per implementar aquesta política d'igualtat és necessari vincular a totes les àrees de l'empresa. Liderar aquesta iniciativa correspondrà en primer terme a l'alta direcció, seguit de la direcció i/o representació sindical. A més, la creació d'una comissió negociadora i paritària per obrir una comunicació transparent i transversal respon a una obligatorietat. En aquest sentit les àrees de recursos humans, comunicació i relacions públiques han d'informar, formar i motivar a tota la plantilla, així com comunicar, persuadir i sensibilitzar a tota la plantilla respectivament, perquè siguin partícips de la implantació del valor de la igualtat en la identitat de l'empresa. Es posa de palès la interfuncionalitat d'aquestes àrees i el protagonisme de la comunicació corporativa i la gestió de les relacions amb els públics com a nexe que articula aquesta política estratègica en l'empresa. L'empresa esdevé conscient del seu potencial com a agent de canvi i els treballadors i treballadores del seu valor en el desenvolupament d'aquesta responsabilitat social corporativa. El pas cap a una empresa socialment responsable succeeix quan la responsabilitat social s'integra a la cultura corporativa i l'empresa la sent com a identitat pròpia. La comunicació té la capacitat de la difusió del pla d'igualtat d'oportunitats en l'àmbit intern i extern de l'empresa. Aquesta difusió és més que una extensió de coneixement, és un assumpte de cultura corporativa i relacions amb els diversos públics de l'empresa que reverteix en la seva reputació corporativa. Per això, a les campanyes de comunicació i relacions públiques es conjuguen accions presencials i virtuals. Els canals de comunicació corporatius tradicionals es combinen amb els digitals: web corporativa, blogs, intranet, xarxes social, etc. que projecten un protagonisme creixent. La gestió de la comunicació integral i multicanal esdevé el repte dels professionals de la comunicació que han vist com en els últims anys s'han ampliat les seves funcions al valor dels intangibles: reputació, marca, responsabilitat i cultura corporativa.ca
dc.description.abstractCorporate communication and public relations are strategic assets and with an increasingly important weight in the current company project strategy. Organic Law 3/2007 for the effective equality of women and men regulates the need and obligation for companies to design and implement internal equality plans. Royal Decree Law 6/2019 of 1 March, promotes urgent, more specific measures, with more mandatory, controls and penalties. To implement this equality policy it is necessary to link all areas of the company. Leading this initiative will correspond first to senior management, followed by management and / or union representation. In addition, the creation of a negotiating and joint commission to open a transparent and transversal communication responds to an obligatory nature. In this sense, the areas of human resources, communication and public relations must inform, train and motivate the entire workforce, as well as communicate, persuade and sensitize the entire staff respectively, because they are participants in the implementation of the value of equality in the identity of the company. The interfunctionality of these areas and the role of corporate communication and the management of relations with the public as a link that articulates this strategic policy in the company is patent. The company becomes aware of its potential as an agent of change and the workers of its value in the development of this corporate social responsibility. The step towards a socially responsible company happens when social responsibility is integrated into the corporate culture, and the company feels it as its own identity. The communication has the ability to disseminate the equal opportunities plan in the internal and external scope of the company. This diffusion is more than an extension of knowledge, it is a matter of corporate culture and relations with the diverse audiences of the company that reverts to its corporate reputation. Therefore, the presence and virtual actions are combined with communication and public relations campaigns. Traditional corporate communication channels are combined with digital ones: corporate website, blogs, intranet, social networks, etc. that project a growing role. The management of integral and multichannel communication takes on the challenge of communication professionals who have seen how in recent years their functions have been extended to the value of intangibles: reputation, brand, responsibility and corporate culture.en
dc.description.abstractLa comunicación corporativa y las relaciones públicas son activos estratégicos y con un peso cada vez más importante en la estrategia del proyecto de empresa actual. La normativa Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres regula la necesidad y obligatoriedad de que las empresas diseñen y apliquen planes de igualdad internos. El Real Decreto-ley 6/2019 del 1 de marzo promueve medidas urgentes, más específicas, con más obligatoriedad, controles y sanciones. Para implementar esta política de igualdad es necesario vincular a todas las áreas de la empresa. Liderar esta iniciativa corresponderá en primer término a la alta dirección, seguido de la dirección y/o representación sindical. Además, la creación de una comisión negociadora y paritaria para abrir una comunicación transparente y transversal responde a una obligatoriedad. En este sentido las áreas de recursos humanos, comunicación y relaciones públicas deben informar, formar y motivar a toda la plantilla, así como comunicar, persuadir y sensibilizar a toda la plantilla respectivamente, para que sean partícipes de la implantación del valor de la igualdad en la identidad de la empresa. Se pone de manifiesto la interfuncionalitat de estas áreas y el protagonismo de la comunicación corporativa y la gestión de las relaciones con los públicos como nexo que articula esta política estratégica en la empresa. La empresa se convierte consciente de su potencial como agente de cambio y los trabajadores y trabajadoras de su valor en el desarrollo de esta responsabilidad social corporativa. El paso hacia una empresa socialmente responsable sucede cuando la responsabilidad social se integra a la cultura corporativa y la empresa lo siente como identidad propia. La comunicación tiene la capacidad de la difusión del plan de igualdad de oportunidades en el ámbito interno y externo de la empresa. Esta difusión es más que una extensión de conocimiento, es un asunto de cultura corporativa y relaciones con los diversos públicos de la empresa que revierte en su reputación corporativa. Por ello, las campañas de comunicación y relaciones públicas se conjugan acciones presenciales y virtuales. Los canales de comunicación corporativos tradicionales se combinan con los digitales: web corporativa, blogs, intranet, redes social, etc. que proyectan un protagonismo creciente. La gestión de la comunicación integral y multicanal convierte el reto de los profesionales de la comunicación que han visto como en los últimos años se han ampliado sus funciones al valor de los intangibles: reputación, marca, responsabilidad y cultura corporativa.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectcomunicació corporativaca
dc.subjectcomunicación corporativaes
dc.subjectcorporate communicationen
dc.subjectigualtat de gènereca
dc.subjectigualdad de géneroes
dc.subjectgender equalityen
dc.subjectresponsabilitat social corporativaca
dc.subjectresponsabilidad social corporativaes
dc.subjectcorporate socialen
dc.subjectcultura corporativaca
dc.subjectcultura corporativaes
dc.subjectcorporate cultureen
dc.subjectrelacions públiquesca
dc.subjectrelaciones públicases
dc.subjectpublic relationsen
dc.subjectpla d'igualtatca
dc.subjectplan de igualdades
dc.subjectequality planen
dc.subjectestudis de gènereca
dc.subjectestudios de géneroes
dc.subjectgender studiesen
dc.subject.lcshBusiness communication -- TFGen
dc.titleEl paper de la comunicació corporativa i les relacions públiques en els plans d'igualtat de les empreses-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacComunicació en l'empresa -- TFGca
dc.subject.lcshesComunicación en la empresa -- TFGes
dc.contributor.tutorCampo Fernández, Jordi-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Trabajos finales de estudios de género
Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aruedahTFG0120memoria.pdfMemòria del TFG3,37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open