Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/122246
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBuil Feliu, Anna-
dc.date.accessioned2020-09-09T08:58:32Z-
dc.date.available2020-09-09T08:58:32Z-
dc.date.issued2020-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/122246-
dc.description.abstractL'objectiu d'aquest treball és proporcionar a la Universitat Oberta de Catalunya un sistema d'indicadors per incorporar la perspectiva de gènere a diferents nivells, tant en l'institucional com en els diferents programes que s'hi imparteixen. Com en tot entorn i procés educatiu, ens trobem amb una realitat complexa, "on intervenen gran quantitat d'actors, accions, relacions i interrelacions, que són difícils d'analitzar i avaluar en el seu conjunt" (Garzón, 2018). Per aquest motiu, l'existència d'una gran diversitat de requeriments legals, estratègics i polítics -interns i externs- fan necessària la proposta d'un sistema únic d'indicadors que permeti a la institució analitzar i avaluar aquells aspectes relacionats amb la igualtat i equitat entre les persones que conformen la comunitat universitària. Aquest treball fa un recull i anàlisi d'aquests requeriments i els interrelaciona per tal de donar-los una resposta més eficient i de conjunt, que eviti potencials dispersions. A partir d'indicadors existents dins i fora de la institució, modificats i de nova creació, proposa un sistema organitzat en funció de les necessitats i context de la UOC. En la primera part del treball trobem la fonamentació teòrica i conceptual sobre la perspectiva de gènere en general i el seu reflex en les institucions d'Educació superior, així com una anàlisi de l'estat de la qüestió a la institució objecte d'estudi mitjançant un breu resum històric i una anàlisi DAFO. La segona part detalla el procés d'interrelació dels diferents requeriments i de com això es tradueix en una priorització dels mateixos. De com aquest procés determina el disseny de la fitxa d'indicador i el recull i selecció d'indicadors ja existents que els donen resposta. De la modificació, en cas necessari d'alguns d'aquests indicadors, i de la proposta de nous, resultant en una proposta final de 70 indicadors.ca
dc.description.abstractEl objetivo de este trabajo es proporcionar a la Universitat Oberta de Catalunya un sistema de indicadores para incorporar la perspectiva de género a diferentes niveles, tanto en lo institucional como en los diferentes programas que se imparten. Como en todo entorno y proceso educativo, nos encontramos con una realidad compleja, "donde intervienen gran cantidad de actores, acciones, relaciones e interrelaciones, que son difíciles de analizar y evaluar en su conjunto" (Garzón, 2018). Por este motivo, la existencia de una gran diversidad de requerimientos legales, estratégicos y políticos -internos y externos- hacen necesaria la propuesta de un sistema único de indicadores que permita a la institución analizar y evaluar aquellos aspectos relacionados con la igualdad y equidad entre las personas que conforman la comunidad universitaria. Este trabajo realiza una recopilación y análisis de estos requerimientos y los interrelaciona con el fin de darles una respuesta más eficiente y de conjunto, que evite potenciales dispersiones. A partir de indicadores existentes dentro y fuera de la institución, modificados y de nueva creación, propone un sistema organizado en función de las necesidades y contexto de la UOC. En la primera parte del trabajo encontramos la fundamentación teórica y conceptual sobre la perspectiva de género en general y su reflejo en las instituciones de Educación superior, así como un análisis del estado de la cuestión en la institución objeto de estudio mediante un breve resumen histórico y un análisis DAFO. La segunda parte detalla el proceso de interrelación de los diferentes requerimientos y de cómo esto se traduce en una priorización de los mismos. De cómo este proceso determina el diseño de la ficha del indicador y la recopilación y selección de indicadores ya existentes que les dan respuesta. De la modificación, en caso necesario de algunos de estos indicadores, y de la propuesta de nuevos, resultando en una propuesta final de 70 indicadores.es
dc.description.abstractThe aim of this work is to provide the Universitat Oberta de Catalunya with a system of indicators for incorporating the gender perspective at different levels, both at institutional level and in the different programmes offered. at different levels, both institutionally and in the different programmes taught. As in any educational environment and process, we are faced with a complex reality, "where a large number of actors, actions, relationships and interrelationships intervene, which are difficult to analyse and evaluate as a whole" (Garzón, 2018). For this reason, the existence of a great diversity of legal, strategic and political requirements - internal and external - makes it necessary to propose a single system of indicators that allows the institution to analyse and evaluate those aspects related to equality and equity among the people who make up the university community. This work compiles and analyses these requirements and interrelates them in order to provide a more efficient and comprehensive response that avoids potential dispersion. Based on existing indicators inside and outside the institution, modified and newly created, it proposes a system organised according to the needs and context of the UOC. In the first part of the work we find the theoretical and conceptual foundation on the gender perspective in general and its reflection in higher education institutions, as well as an analysis of the state of the question in the institution under study through a brief historical summary and a SWOT analysis. The second part details the process of interrelation of the different requirements and how this results in their prioritisation. How this process determines the design of the indicator sheet and the collection and selection of existing indicators that respond to them. The modification, if necessary, of some of these indicators, and the proposal of new ones, resulting in a final proposal of 70 indicators.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectindicadorsca
dc.subjectindicadoreses
dc.subjectperspectiva de gènereca
dc.subjectperspectiva de géneroes
dc.subjectigualtatca
dc.subjectigualdades
dc.subjectequitatca
dc.subjectequidades
dc.subjectavaluació de la qualitatca
dc.subjectevaluación de la calidades
dc.subjecteducació superiorca
dc.subjecteducación superiores
dc.subjectindicatorsen
dc.subjectgender perspectiveen
dc.subjectequalityen
dc.subjectequityen
dc.subjectquality evaluationen
dc.subjecthigher educationen
dc.subjectestudis de gènereca
dc.subjectestudios de géneroes
dc.subjectgender studiesen
dc.subject.lcshEducation, Higher -- TFMen
dc.titleProposta de sistema d'indicadors per a la incorporació de la perspectiva de gènere a la UOC-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacEnsenyament universitari -- TFMca
dc.subject.lcshesEnseñanza universitaria -- TFMes
dc.contributor.tutorCalderó Esteve, Aurora-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Trabajos finales de estudios de género
Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abuilfeTFM0620memòria.pdfMemòria del TFM3,7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open