Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/126126
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRosset Verge, Joan-
dc.date.accessioned2021-01-12T12:28:25Z-
dc.date.available2021-01-12T12:28:25Z-
dc.date.issued2020-01-15-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/126126-
dc.description.abstractEl treball de Final de Màster de Seguretat en el Treball en l'àmbit d'oficines i despatxos, té la finalitat d'aportar a la formació virtualitzada actual, un canvi en l'aplicació de l'aprenentatge de la Prevenció de Riscos Laborals, on la vesant legal i la formal, poden donar lloc a la pèrdua essencial bàsica de la prevenció de riscos laborals que és aconseguir que el treballador sigui informat i format en com detectar els riscos que en el seu lloc de treball existeixen i com prevenir-los. Com es recullen en els articles 18.1 i 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'obligació per part de l'empresari d'informar i formar els treballadors respecte als seus riscos en el treball i sobre les mesures o activitats per a prevenir-los, especialment davant emergències i davant risc greu i imminent. Per aconseguir fer arribar la formació es requereix fer ús de la tecnologia de les TIC com a mitjà de comunicació, aquesta tecnologia també permet aplicar noves formes de motivació, que l'usuari final, que és alumne i treballador, l'ajudin a entendre millor el que la formació pretén inculcar, ja que la salut del treballador està en joc i no hi ha millor manera per fer que l'alumne jugui per fer-li entendre d'una manera més estimulant, per això la necessitat d'implementar la gamificació. El treball Final de Màster té com a part més important la recopilació dels riscos que pateix un treballador com a tècnic de laboratori durant la manipulació de nanopartícules i com aquests es poden detectar, eliminar i aïllar perquè no afectin la salut del treballador. Per tant, el Treball de Final de Màster en Seguretat en el treball, es divideix en tres blocs: a) La conceptualització d'un entorn de formació virtualitzada. b) Un curs de formació i informació general que ha de ser aplicat en l'entorn de la seguretat en oficines i despatxos. c) Un cas pràctic d'anàlisi dels riscos que poden sofrir un o una administrativa i un informàtic/a en el seu lloc de treball. Finalment, la necessitat de conèixer en profunditat les pautes que un treballador necessita conèixer per tenir una formació en prevenció de riscos, tenint en compte que aquest àmbit cada cop s'incrementa degut a la feina de gestió i informatització del llocs de treball com són les oficines i despatxos.ca
dc.description.abstractThe Final Master's Work Safety in the field of offices aims to provide current virtualized training, a change in the application of the learning of Occupational Hazard Prevention, where the legal and formal visa can lead to the essential basic loss of occupational risk prevention that is to inform and train the worker in how to detect the risks in their workplace and how to prevent them. As the articles 18.1 and 19 of the Occupational Risk Prevention Act say, is the obligation of the main head of the company to inform and train workers regarding their risks at work and on the measures or activities to prevent them, especially in the face of emergencies and in the face of serious and imminent risks. In order to get the training done, it is necessary to make use of ICT technology as the main platform of communication, this technology also allows to apply new forms of motivation, that the end user, who is a student and a worker, help them to understand better what training is willing to teach, since the health of the worker is not a game, there is no a better way to make the student understand while playing, that is why the necessity to implement gamification . The Final Master's project has as the most important part, the collection of risks suffered by a worker as a laboratory technician during the manipulation of nanoparticles and how they can be detected, eliminated and isolated so that they do not affect the health of the worker. Therefore, the Master's Final Work on Safety at Work is divided into three blocks: a) The conceptualization of a virtualized learning environment. b) A training course and general information that must be applied in the security environment in offices and offices. c) A practical case of analysis of the risks that an administrative or an administrator and a computer scientist may suffer in their workplace. Finally, the need to know more deeply the guidelines that a worker needs to know to have a training in risk prevention, considering that this area is increasing due to the work of management and computerization of jobs such as offices.en
dc.description.abstractEl trabajo de Final de Máster de Seguridad en el Trabajo en el ámbito de oficinas y despachos, tiene la finalidad de aportar a la formación virtualizada actual, un cambio en la aplicación del aprendizaje de la Prevención de Riesgos Laborales, donde la vesant legal y la formal, pueden dar lugar a la pérdida esencial básica de la prevención de riesgos laborales que es conseguir que el trabajador sea informado y formato en como detectar los riesgos que en su puesto de trabajo existen y como prevenirlos. Cómo se recogen en los artículos 18.1 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales la obligación por parte del empresario de informar y formar los trabajadores respecto a sus riesgos en el trabajo y sobre las medidas o actividades para prevenirlos, especialmente ante emergencias y ante riesgo grave e inminente. Para conseguir hacer llegar la formación se requiere hacer uso de la tecnología de las TIC como medio de comunicación, esta tecnología también permite aplicar nuevas formas de motivación, que l¿usuario final, que es alumno y trabajador, lo ayuden a entender mejor el que la formación pretende inculcar, puesto que la salud del trabajador está en juego y no hay mejor manera para hacer que el alumno juegue para hacerle entender de una manera más estimulante, por eso la necesidad de implementar la gamificació. El trabajo Final de Máster tiene como parte más importante la recopilación de los riesgos que sufre un trabajador como técnico de laboratorio durante la manipulación de nanopartículas y como estos se pueden detectar, eliminar y aislar porque no afecten la salud del trabajador. Por lo tanto, el Trabajo de Final de Máster en Seguridad en el trabajo, se divide en tres bloques: a) La conceptualización de uno en torno a formación virtualitzada. b) Un curso de formación e información general que tiene que ser aplicado en el entorno de la seguridad en oficinas y despachos. c) Un caso práctico de análisis de los riesgos que pueden sufrir uno o una administrativa y un informático/a en su puesto de trabajo. Finalmente, la necesidad de conocer en profundidad las pautas que un trabajador necesita conocer para tener una formación en prevención de riesgos, teniendo en cuenta que este ámbito cada vez se incrementa debido al trabajo de gestión e informatización del puestos de trabajo como son las oficinas y despachos.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectoficines i despatxosca
dc.subjectofficesen
dc.subjectaprenentatge virtualca
dc.subjecte-learninges
dc.subjecte-learningen
dc.subjectgamificaciónes
dc.subjectgamificationen
dc.subjectseguretat en el treballca
dc.subjectseguridad en el trabajoes
dc.subjectsafety worken
dc.subjectformació virtualitzadaca
dc.subjectformación virtualizadaes
dc.subjectvirtualized trainingen
dc.subjectoficinas y despachoses
dc.subject.lcshIndustrial safety -- TFMen
dc.titleLa virtualització de la formació preventiva (e-Learning) en l'àmbit de la seguretat en el treball en entorns d'oficines i despatxos-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacSeguretat en el treball -- TFMca
dc.subject.lcshesSeguridad en el trabajo -- TFMes
dc.contributor.tutorFlorensa Guiu, Rosa Maria-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jrossetvTFM0620memòria.pdfMemòria del TFM2,42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
jrossetvTFM0620memòria_pràctiques.pdfMemòria de pràctiques del TFM19,94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open