Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/12763
Title: WCAG, els repositoris de documents i la UOC
Author: Lorente Jarque, David
Tutor: Buj Gelonch, Mònica
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Foundation Degree in Systems Informatics
WCAG
human-computer interaction
repositories
user-centered design
Issue Date: 13-Jan-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: L'objectiu del present document de Treball de Final de Carrera consisteix en l'anàlisi automàtic de cinc pàgines del repositori de documents de la UOC, i l'anàlisi dels diferents repositoris de documents existents al mercat, tot comparant-los amb el Dspace, que és el repositori que actualment utilitza la UOC. Per realitzar l'anàlisi primer s'ha fet una cerca per trobar les eines de revisió automàtica existents al mercat. Desprès d'analitzar-les, s'han escollit les cinc millors i s'han utilitzat per analitzar el compliment de les pautes d'accessibilitat de les normes WCAG 1.0 i 2.0 Posteriorment s'ha fet una cerca per trobar els diferents repositoris de documents que actualment existeixen, per escollir els tres millors, i després, utilitzant l'eina TAW de revisió automàtica de la normativa WCAG 1.0 i 2.0, s'ha fet una comparativa de com implementen aquest repositoris l'accessibilitat web. Com a conclusió, és pot afirmar que la UOC està utilitzant el millor repositori de documents que existeix a l'actualitat, Dspace, aquest repositori és també el més utilitzat a nivell mundial. La implementació que ha realitzat la UOC del Dspace, tenint en compte l'accessibilitat, és correcte, encara que és pot millorar. Com també és poden millorar les eines de validació automàtiques, ja que els resultats que obtenen analitzant les mateixes pàgines són molt diferents.
El objetivo del presente documento de Trabajo de Fin de Carrera consiste en el análisis automático de cinco páginas del repositorio de documentos de la UOC, y el análisis de los diferentes repositorios de documentos existentes en el mercado, comparándolos con el Dspace, que es el repositorio que actualmente utiliza la UOC. Para realizar el análisis primero se ha hecho una búsqueda para encontrar las herramientas de revisión automática existentes en el mercado. Después de analizarlas, se han escogido las cinco mejores y se han utilizado para analizar el cumplimiento de las pautas de accesibilidad de las normas WCAG 1.0 y 2.0 Posteriormente se ha realizado una búsqueda para encontrar los diferentes repositorios de documentos que actualmente existen, para escoger los tres mejores, y después, utilizando la herramienta TAW de revisión automática de la normativa WCAG 1.0 y 2.0, se ha hecho una comparativa de cómo implementan este repositorios la accesibilidad web. Como conclusión, se puede afirmar que la UOC está utilizando el mejor repositorio de documentos que existe en la actualidad, Dspace, este repositorio es también el más utilizado a nivel mundial. La implementación que ha realizado la UOC del Dspace, teniendo en cuenta la accesibilidad, es correcto, aunque se puede mejorar. Como también se pueden mejorar las herramientas de validación automáticas, ya que los resultados que obtienen analizando las mismas páginas son muy diferentes.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/12763
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dlorentej_TFC_0112.pdfDocumento TFC1,31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open