Master's degree in Design, Visual Identity and Brand Building 4

El màster universitari de Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca es proposa formar professionals i investigadors de l'àmbit del disseny, focalitzats en la creació, desenvolupament i comunicació de la marca i de la identitat corporativa
El máster universitario de Diseño, Identidad Visual y Construcción de Marca se propone formar profesionales e investigadores del ámbito del diseño, focalizados en la creación, desarrollo y comunicación de la marca y de la identidad corporativa.

Browse
Collections in this community