Master's Degree Programme in Technology-Mediated Language Teaching and Learning 16

El màster d'Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes Mitjançant la Tecnologia proporciona una base teòrica per entendre com s'aprenen els idiomes mitjançant la tecnologia, però amb una àmplia base pràctica per aplicar la tecnologia amb finalitats pedagògiques, per a la millora de l'aprenentatge dels idiomes, seguint criteris conceptuals i metodològics, dotant el màster d'un caràcter eminentment pràctic i professionalitzador.
El máster de Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas mediante la Tecnología proporciona una base teórica para entender como se aprenden los idiomas mediante la tecnología, pero con una amplia base práctica para aplicar la tecnología con finalidades pedagógicas, para la mejora del aprendizaje de los idiomas, siguiendo criterios conceptuales y metodológicos, dotando el máster de un carácter eminentemente práctico y profesionalizador.
The Master's Degree in Technology-Mediated Language Teaching and Learning provides students with a theoretical foundation to understand how languages are learned through technology and with practical skills to be able to apply technology to improve language learning, following conceptual and methodological criteria. It is a highly practical and professionally-oriented degree.

Browse
Collections in this community