Joint Master's Degree in Planetary Health (UOC, UPF) 0

El màster universitari de Salut Planetària té com a objectiu dotar les persones titulades de les competències necessàries per promoure la salut a escala global respectant els límits dels sistemes naturals del planeta, per mitjà de l'anàlisi dels reptes que afronta la humanitat que estan lligats a la crisi climàtica i ambiental global, el disseny de solucions i la implementació d'aquestes solucions en les nostres societats, des de les àrees de coneixement respectives.
El máster universitario de Salud Planetaria tiene como objetivo dotar las personas tituladas de las competencias necesarias para promover la salud a escala global respetando los límites de los sistemas naturales del planeta mediante el análisis de los retos que afronta la humanidad ligados a la crisis climática y ambiental global, el diseño de soluciones y su implementación en nuestras sociedades, desde sus respectivas áreas de conocimiento.

Browse
Collections in this community