Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/136126
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFabregat Nieto, Raquel-
dc.coverage.spatialMataró-
dc.date.accessioned2021-11-23T07:47:09Z-
dc.date.available2021-11-23T07:47:09Z-
dc.date.issued2021-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/136126-
dc.description.abstractEl present Treball de Final de Grau investiga com ha afectat les diferents etapes de la COVID19 en els hàbits de consum i les preferències de compra dels consumidors de la Comarca del Maresme i identifica quines són les noves tendències de consum post-COVID. Aquesta investigació està enfocada en 3 sectors clau d'activitat econòmica del Maresme, com són: l'alimentació, l'hostaleria/turisme i el comerç. Les fonts d'informació secundàries externes analitzades abans de la realització de la investigació, com per exemple l'estudi realitzat per la Diputació de Barcelona sobre l'Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona o l'estudi realitzat per l'Agència Catalana de Consum sobre l'Impacte de la Crisi COVID-19 en els Hàbits de Consum a Catalunya en el Post-Confinament, entre d'altres, han permès obtenir un major coneixement del camp a investigar i poder entreveure com pot evolucionar la tendència de consum post-COVID al Maresme. La investigació se centra en entendre al consumidor i la seva evolució en la decisió de compra des de l'arribada de la COVID i fins al període actual, tant des del punt de vista exploratori com des del descriptiu i concloent. Per aquest motiu, les entrevistes en profunditat realitzades a consumidors i empreses del Maresme suposen una part fonamental de la investigació, ja que han permès obtenir una primera aproximació i una visió general sobre com s'enfronten a la nova realitat, així com les enquestes online realitzades que han proporcionat una visió més realista i concisa de les preferències de consum post-COVID a la comarca. D'aquesta forma, en base als resultats obtinguts, es pot concloure que existeixen diferències significatives en els hàbits i preferències de consum després de l'arribada de la COVID, tant pel que fa a les necessitats i canals de compra, com en els atributs més valorats dels productes i serveis que comercialitzen els sectors d'activitat subjecte d'estudi. Per tant, finalment es presenten recomanacions adreçades a les empreses dels sectors esmentats amb l'objectiu que puguin adaptar els seus models de negoci a les noves tendències de consum post-COVID del Maresme, per garantir no només la seva continuïtat en el mercat, sinó per aprofitar les noves oportunitats de negoci que es presenten i créixer dintre de la nova realitat.ca
dc.description.abstractEl presente Trabajo de Final de Grado investiga cómo ha afectado las diferentes etapas de la COVID19 en los hábitos de consumo y las preferencias de compra de los consumidores de la Comarca del Maresme e identifica cuáles son las nuevas tendencias de consumo post-COVID. Esta investigación está enfocada en 3 sectores clave de actividad económica del Maresme, como son: la alimentación, la hostelería/turismo y el comercio. Las fuentes de información secundarias externas analizadas antes de la realización de la investigación, como por ejemplo el estudio realizado por la Diputación de Barcelona sobre el Impacto de la COVID-19 en el tejido empresarial de la demarcación de Barcelona o el estudio realizado por la Agencia Catalana de Consumo sobre el Impacto de la Crisis COVID-19 en los Hábitos de Consumo en Cataluña en el Post-Confinamiento, entre otros, han permitido obtener un mayor conocimiento del campo a investigar y poder entrever como puede evolucionar la tendencia de consumo post-COVID en el Maresme. La investigación se centra en entender al consumidor y su evolución en la decisión de compra desde la llegada de la COVID y hasta el periodo actual, tanto desde el punto de vista exploratorio como desde el descriptivo y concluyente. Por este motivo, las entrevistas en profundidad realizadas a consumidores y empresas del Maresme suponen una parte fundamental de la investigación, puesto que han permitido obtener una primera aproximación y una visión general sobre cómo se enfrentan a la nueva realidad, así como las encuestas en línea realizadas que han proporcionado una visión más realista y concisa de las preferencias de consumo post-COVID en la comarca. De esta forma, en base a los resultados obtenidos, se puede concluir que existen diferencias significativas en los hábitos y preferencias de consumo después de la llegada de la COVID, tanto en cuanto a las necesidades y canales de compra, como en los atributos más valorados de los productos y servicios que comercializan los sectores de actividad sujeto de estudio. Por lo tanto, finalmente se presentan recomendaciones dirigidas a las empresas de los sectores mencionados con el objetivo que puedan adaptar sus modelos de negocio a las nuevas tendencias de consumo post-COVID del Maresme, para garantizar no solo su continuidad en el mercado, sino para aprovechar las nuevas oportunidades de negocio que se presentan y crecer dentro de la nueva realidad.es
dc.description.abstractThis Final Degree Project investigates how the different stages of COVID19 have affected the consumption habits and purchasing preferences of consumers in the Maresme region and identifies the new consumption trends in COVID. This research is focused on 3 key sectors of economic activity in the Maresme, namely: food, hospitality/tourism and trade. The external secondary sources of information analyzed prior to conducting the research, such as the study conducted by the Diputació de Barcelona on the Impact of COVID-19 on the business fabric of the Barcelona area or the study conducted by the Catalan Consumer Agency on the Impact of the COVID-19 Crisis on Consumer Habits in Catalonia in the Post-Confinement, among others, have allowed us to obtain a better understanding of the field to be investigated and to be able to glimpse how the trend of postCOVID consumption may evolve in the Maresme. The research focuses on understanding the consumer and his evolution in the purchase decision since the arrival of COVID and up to the current period, both from the exploratory point of view and from the descriptive and conclusive. For this reason, the in-depth interviews conducted with consumers and companies in the Maresme region are a fundamental part of the research, since they have allowed us to obtain a first approximation and an overview of how they face the new reality, as well as the online surveys conducted, which have provided a more realistic and concise view of the COVID consumer preferences in the region. Thus, based on the results obtained, it can be concluded that there are significant differences in consumption habits and preferences after the arrival of COVID, both in terms of needs and purchasing channels, as well as in the most valued attributes of the products and services marketed by the sectors of activity under study. Therefore, finally, recommendations are presented for companies in the aforementioned sectors so that they can adapt their business models to the new consumer trends in the Maresme COVID, to ensure not only their continuity in the market, but also to take advantage of new business opportunities that arise and grow within the new reality.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectconsum post-COVIDca
dc.subjecttendències de consum post-COVID19ca
dc.subjecthàbits de compra post-COVIDca
dc.subjectconsumo post-COVIDes
dc.subjecttendencias de consumo post-COVID19es
dc.subjecthábitos de compra post-COVIDes
dc.subjectpost-COVID consumptionen
dc.subjectpost-COVID19 consumption trendsen
dc.subjectpost-COVID purchasing habitsen
dc.subject.lcshCOVID-19 Pandemic, 2020- --TFGen
dc.titleCom és el nou perfil de consumidor post COVID19 i quines són les noves tendències de consum a la Comarca del Maresme?-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacPandèmia de COVID-19, 2020- --TFGca
dc.subject.lcshesPandemia de la COVID-19, 2020- --TFGes
dc.contributor.tutorMartín Sebastián, Javier-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.coverageMaresme-
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rfabregatnTFG0121memòria.pdfMemòria del TFG569,99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open