Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/136226
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDíez Moya, Juan José-
dc.coverage.spatialMallorca-
dc.date.accessioned2021-11-25T19:41:38Z-
dc.date.available2021-11-25T19:41:38Z-
dc.date.issued2004-01-26-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/136226-
dc.description.abstractEl present estudi analitza la usabilitat, es a dir facilitat d'ús i senzillesa d'aprenentatge i comprensió del funcionament, de les planes web d'una mostra d'administracions locals, autonòmiques, estatals i europees, sota el punt de vista d'un ciutadà sense grans coneixements d'informàtica. S'analitzen set municipis, els tres consells insulars, el Govern Balear, dues webs d'àmbit estatal i la pàgina web de la unió europea. Per fer-ho s'han aplicat dos tests, un sobre usabilitat que recollia els heurístics de Jakob Nielsen, expert amplament reconegut, i un altre recollint les directives que la W3C (World Wide Web Consortium) recull al que denomina WAI (Web Access Initiative) que avaluen l'accessibilitat per persones amb discapacitats. Tota aquesta informació test es discretitza, es tabula, i aleshores es processa per obtenir gràfiques que permeten interpretar conjuntament el que s'ha avaluat individualment. A mes es defineixen tres nivells el d'ajuntaments, el de consells i Govern Balear i el de Estat Espanyol i Unió Europea, per tal d'agrupar les webs per poder obtenir conclusions horitzontals sobre les administracions d'un mateix abast. A aquesta escala es torna a processar mitjançant gràfiques que permeten extreure conclusions per un mateix nivell. Com a conclusió es conclou que les millors pàgines en quant a usabilitat son les de nivell de Consells i Govern, i en quant a accessibilitat son les de nivell superior, es constata, en general, la poca dedicació municipal a les seves webs, destaca en aquest estudi per els resultats obtinguts la web de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.ca
dc.description.abstractEl presente estudio analiza la usabilidad, se a decir facilidad de uso y sencillez de aprendizaje y comprensión del funcionamiento, de las llanuras web de una muestra de administraciones locales, autonómicas, estatales y europeas, bajo el punto de vista de un ciudadano sin grandes conocimientos de informática. Se analizan siete municipios, los tres consejos insulares, el Gobierno Balear, dos webs de ámbito estatal y la página web de la unión europea. Para hacerlo se han aplicado dos macetas, uno sobre usabilidad que recogía los heurísticos de Jakob Nielsen, experto anchamente reconocido, y otro recogiendo las directivas que la W3C (World Wide Web Consortium) compilación al que denomina WAI (Web Access Initiative) que evalúan la accesibilidad por personas con discapacidades. Toda esta información maceta se discretiza, se tabula, y entonces se procesa para obtener gráficas que permiten interpretar conjuntamente el que se ha evaluado individualmente. A mes se definen tres niveles el de ayuntamientos, el de consejos y Gobierno Balear y el de Estado Español y Unión Europea, para agrupar las webs para poder obtener conclusiones horizontales sobre las administraciones de un mismo alcance. En esta escala se vuelve a procesar mediante gráficas que permiten extraer conclusiones por un mismo nivel. Como conclusión se concluye que las mejores páginas en en cuanto a usabilidad su las de nivel de Consejos y Gobierno, y en en cuanto a accesibilidad su las de nivel superior, se constata, en general, la poca dedicación municipal a sus webs, destaca en este estudio por los resultados obtenidos la web de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.es
dc.description.abstractThis study analyzes the usability, i.e. ease of use and simplicity of learning and understanding of the operation, of the web pages of a sample of local, regional, state and European administrations, from the point of view of a citizen without great knowledge of computers. Seven municipalities, the three island councils, the Balearic Government, two state websites and the European Union website were analyzed. To do so, two pots have been applied, one on usability that collected the heuristics of Jakob Nielsen, a widely recognized expert, and another collecting the directives that the W3C (World Wide Web Consortium) compilation called WAI (Web Access Initiative) that evaluate accessibility for people with disabilities. All this potted information is discretized, tabulated, and then processed to obtain graphs that allow to interpret together the one that has been evaluated individually. A month three levels are defined, the one of city councils, the one of councils and Balearic Government and the one of Spanish State and European Union, to group the webs to be able to obtain horizontal conclusions on the administrations of the same scope. On this scale it is processed again by means of graphs that allow conclusions to be drawn at the same level. In conclusion, it is concluded that the best pages in terms of usability are those of the Councils and Government level, and in terms of accessibility those of the higher level, it is generally noted that there is little municipal dedication to their websites.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectusabilitatca
dc.subjectaccessibilitatca
dc.subjectdisseny de websca
dc.subjectusabilidades
dc.subjectaccesibilidades
dc.subjectdiseño de webses
dc.subjectusabilityen
dc.subjectaccessibilityen
dc.subjectweb designen
dc.subject.lcshUser-centered system design -- TFGen
dc.titleUsabilitat a webs de la Administració Pública-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacUsabilitat (Disseny de sistemes) -- TFGca
dc.subject.lcshesUsabilidad (Diseño de sistemas) -- TFGes
dc.contributor.tutorDarriba Fernández, Javier-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.coverageCatalunya-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jdiezmTFG0104memòria.pdfMemòria del TFG3,97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open