UNESCO Chair on Food, Culture and Development 1

La Càtedra UNESCO d'Alimentació, Cultura i Desenvolupament té com a objectiu promoure la investigació i l'educació en tres àrees principals: el menjar, la cultura (incloent-hi el coneixement, la diversitat social i diferents adaptacions locals) i el desenvolupament (cobrint àrees com la nutrició, el desenvolupament rural, l'economia local i global, els negocis, la comunicació, les regulacions, la promoció de les millors pràctiques, etc.).

La Cátedra UNESCO de Alimentación, Cultura y Desarrollo tiene como objetivo promover la investigación y la educación en tres áreas principales: la comida, la cultura (incluyendo el conocimiento, la diversidad social y diferentes adaptaciones locales) y el desarrollo (cubriendo áreas como la nutrición, el desarrollo rural, la economía local y global, los negocios, la comunicación, las regulaciones, la promoción de las mejores prácticas, etc.).

The UNESCO Chair on Food, Culture and Development aims to promote research and education in three main areas: food, culture (including knowledge, social diversity and different local adaptations, as well as territory and aspects such as localism vs globalism) and development (covering areas such as nutrition, rural development, local and global economics, business, communication, regulations, the promotion of best practices, etc.).

All documents included are subject to CreativeCommons licenses.
Tots els documents inclosos estan sota llicències CreativeCommons.
Todos los documentos incluidos estan sujetos a licencias CreativeCommons.

Browse
Sub-communities within this community

Discover

Subject
Date issued