Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/141067
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCasals Suñer, Assumpta-
dc.coverage.spatialVic, ESP-
dc.date.accessioned2022-03-14T06:08:54Z-
dc.date.available2022-03-14T06:08:54Z-
dc.date.issued2022-02-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/141067-
dc.description.abstractAquest projecte respon a la necessitat d'una universitat del Sistema Universitari de Catalunya d'adaptar-se a nova normativa legal, concretament al Reial Decret 822/2021, en relació al seguiment de programes oficials de grau i de màster, en l'escenari de la postacreditació institucional. Per dur-lo a terme s'ha localitzat i analitzat documentació teòrica, metodològica i normativa i s'han consultat referents internacional. També s'han recollit les necessitats i expectatives dels agents implicats a la Universitat de referència, a través de grups de discussió amb responsables acadèmics, personal tècnic i estudiants. Com a resultat, es tracen les línies mestres d'una proposta metodològica d'autoavaluació de programes, a l'entorn de l'impacte de l'avaluació externa en la configuració de l'autoavaluació, la periodicitat, abast, criteris i informes de l'autoavaluació, el paper del sistema d'informació i la participació dels estudiants. Es constata que l'avaluació externa continua tenint un pes determinant en l'autoavaluació de programes, ja que observa amb molt detall el seu desenvolupament i resultats. La Universitat no té altre remei que adaptar-s'hi, però pot emfatitzar la lògica interna del seguiment reforçant la definició de la política institucional, els sistemes de garantia interna de la qualitat, les eines de gestió de la qualitat i la cultura de la qualitat.ca
dc.description.abstractEste proyecto responde a la necesidad de una universidad del Sistema Universitario de Catalunya de adaptarse a nueva normativa legal, concretamente al Real Decreto 822/2021, en relación con el seguimiento de programas oficiales de grado y de máster, en el escenario de la postacreditación institucional. Para ello se ha localizado y analizado documentación teórica, metodológica y normativa y se han consultado referentes internacionales. También se han recogido las necesidades y expectativas de los agentes implicados en la Universidad de referencia a través de grupos de discusión con responsables académicos, personal técnico y estudiantes. Como resultado, se trazan las líneas maestras de una propuesta metodológica de autoevaluación de programas, en torno al impacto de la evaluación externa en la configuración de la autoevaluación, la periodicidad, alcance, criterios e informes de la autoevaluación, el papel del sistema de información y la participación de los estudiantes. Se constata que la evaluación externa sigue teniendo un peso determinante en la autoevaluación de programas, ya que observa con mucho detalle su desarrollo y resultados. La Universidad no tiene más remedio que adaptarse, pero puede enfatizar la lógica interna del seguimiento reforzando la definición de la política institucional, los sistemas de garantía interna de la calidad, las herramientas de gestión de la calidad y la cultura de la calidad.es
dc.description.abstractThis project responds to the need of a university of the Catalan University System to adapt to new legal regulations, specifically to Royal Decree 822/2021, in relation to the monitoring of official bachelor's and master's degree programs, in the scenario of institutional post-accreditation. For this purpose, theoretical, methodological and normative documentation has been located and analyzed, and international references have been consulted. The needs and expectations of the agents involved in the University of reference have also been gathered through discussion groups with academic managers, technical staff and students. As a result, the main lines of a methodological proposal for program self-evaluation were drawn up, based on the impact of external evaluation on the configuration of self-evaluation, the periodicity, scope, criteria and reports of self-evaluation, the role of the information system and the participation of students. It can be seen that external evaluation continues to have a determining weight in the self-evaluation of programs, since it observes in great detail their development and results. The University has no choice but to adapt, but it can emphasize the internal logic of monitoring by reinforcing the definition of institutional policy, internal quality assurance systems, quality management tools and quality culture.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjecteducació superiorca
dc.subjectgestió de la qualitatca
dc.subjectuniversitatca
dc.subjecteducación superiores
dc.subjecthigher educationen
dc.subjectquality managementen
dc.subjectuniversityen
dc.subject.lcshEducation, Higher -- TFMen
dc.titleDisseny de les línies mestres d'una proposta metodològica d'autoavaluació de programes en l'escenari de postacreditació institucional per a una Universitat del Sistema Universitari de Catalunya-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacEnsenyament universitari -- TFMca
dc.subject.lcshesEnseñanza universitaria -- TFMes
dc.contributor.tutorGarzón Castrillón, Ana-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.coverageCatalunya-
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
acasalssunTFM0122memòria.pdfMemòria del TFM1,04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open