Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/145488
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authordo Carmo Martins, Leandro-
dc.date.accessioned2022-06-22T10:30:02Z-
dc.date.available2022-06-22T10:30:02Z-
dc.date.issued2021-09-13-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/145488-
dc.description.abstractLes activitats de transport i logística (T&L) tenen un paper vital en el desenvolupament de moltes empreses de diferents indústries. Amb l'augment del nombre de persones que viuen a les zones urbanes, l'expansió de l'economia a la carta i les activitats de comerç electrònic, el nombre de serveis del transport i el lliurament ha augmentat considerablement. En conseqüència, s'han potencialitzat diversos problemes urbans, com ara la congestió del trànsit i la contaminació. Es poden formular diversos problemes relacionats com a problema d'optimització combinatòria (COP). Com que la majoria són NP-Hard, la recerca de solucions òptimes mitjançant mètodes de solució exactes sovint no és pràctica en un temps raonable. En entorns realistes, la creixent necessitat de prendre decisions "instantànies" refuta encara més el seu ús a la vida real. En aquestes circumstàncies, aquesta tesi té com a objectiu: (i) identificar COP realistes de diferents indústries; (ii) desenvolupar diferents classes d'aproximacions aproximades a la solució per resoldre els problemes identificats de T&L; (iii) la realització d'una sèrie d'experiments computacionals per validar i mesurar el rendiment dels enfocaments desenvolupats. S'introdueix el nou concepte d'optimització àgil, que fa referència a la combinació d'heurístiques esbiaixades i aleatòries amb informàtica paral·lela per fer front a la presa de decisions en temps real.ca
dc.description.abstractLas actividades de transporte y logística (T&L) juegan un papel vital en el desarrollo de muchas empresas de diferentes industrias. Con el creciente número de personas que viven en áreas urbanas, la expansión de la economía a lacarta y las actividades de comercio electrónico, el número de servicios de transporte y entrega ha aumentado considerablemente. En consecuencia, se han potencializado varios problemas urbanos, como la congestión del tráfico y la contaminación. Varios problemas relacionados pueden formularse como un problema de optimización combinatoria (COP). Dado que la mayoría de ellos son NP-Hard, la búsqueda de soluciones óptimas a través de métodos de solución exactos a menudo no es práctico en un período de tiempo razonable. En entornos realistas, la creciente necesidad de una toma de decisiones "instantánea" refuta aún más su uso en la vida real. En estas circunstancias, esta tesis tiene como objetivo: (i) identificar COP realistas de diferentes industrias; (ii) desarrollar diferentes clases de enfoques de solución aproximada para resolver los problemas de T&L identificados; (iii) realizar una serie de experimentos computacionales para validar y medir el desempeño de los enfoques desarrollados. Se introduce el nuevo concepto de optimización ágil, que se refiere a la combinación de heurísticas aleatorias sesgadas con computación paralela para hacer frente a la toma de decisiones en tiempo real.es
dc.description.abstractTransportation and logistics (T&L) activities play a vital role in the development of many businesses from different industries. With the increasing number of people living in urban areas, the expansion of on-demand economy and e-commerce activities, the number of services from transportation and delivery has considerably increased. Consequently, several urban problems have been potentialized, such as traffic congestion and pollution. Several related problems can be formulated as a combinatorial optimization problem (COP). Since most of them are NP-Hard, the finding of optimal solutions through exact solution methods is often impractical in a reasonable amount of time. In realistic settings, the increasing need for 'instant' decision-making further refutes their use in real life. Under these circumstances, this thesis aims at: (i) identifying realistic COPs from different industries; (ii) developing different classes of approximate solution approaches to solve the identified T&L problems; (iii) conducting a series of computational experiments to validate and measure the performance of the developed approaches. The novel concept of 'agile optimization' is introduced, which refers to the combination of biased-randomized heuristics with parallel computing to deal with real-time decision-making.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoeng-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectoptimització àgilca
dc.subjectoptimización ágiles
dc.subjectagile optimizationen
dc.subjectheurística parcialitzada-aleatòriaca
dc.subjectheurística sesgada-aleatorizadaes
dc.subjectbiased-randomized heuristicsen
dc.subjectsimheurísticaca
dc.subjectsimheurísticaes
dc.subjectsimheuristicsen
dc.subjectmetaheurísticaca
dc.subjectmetaheurísticaes
dc.subjectmetaheuristicsen
dc.subjectoptimització en temps realca
dc.subjectoptimización en tiempo reales
dc.subjectreal-time optimizationen
dc.subject.lcshMathematical optimizationen
dc.titleApplications of biased-randomized algorithms and simheuristics in integrated logistics-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.subject.lemacOptimització matemàticaca
dc.subject.lcshesOptimización matemáticaes
dc.contributor.directorJuan Pérez, Ángel Alejandro-
dc.contributor.directorRamalhinho Lourenco, Helena-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Tesis doctorals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
leandro_docarmo_thesis.pdfdo Carmo_dissertation10,28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open