Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/146965
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBagó Carner, Joan-
dc.coverage.spatialBarcelona, ESP-
dc.date.accessioned2022-11-04T07:37:47Z-
dc.date.available2022-11-04T07:37:47Z-
dc.date.issued2022-06-30-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/146965-
dc.description.abstractL’empresa d’Enginyeria d’automatització industrial AMIDA4 experimenta al final de la pandèmia un augment de comandes que els posa al límit de la seva capacitat. Entenen que han de millorar l’eficiència del seu equip de desenvolupadors de software d’automatització industrial o OT (Operational Technology) i ensems fer front als canvis i les incerteses del context de la producció industrial actual. Des de la consultoria interna de l’empresa, ens proposem avaluar si l’empoderament de l’equip de desenvolupadors per via de l’establiment de la metodologia Scrum pot transformar positivament l’equip per enfrontar-se a les circumstàncies actuals. Hem trobat pràctiques empoderadores com el treball en equip, el lideratge facilitador o les noves formes de treball, distribuïdes en el que anomenem espai d’empoderament determinat per: l’accés a la informació, l’accés als recursos, l’accés al suport i l’accés a les oportunitats. Hem construït un qüestionari d'acord amb aquestes pràctiques que hem administrat als sis membres de l’actual equip, avaluant així la qualitat d’aquest l’espai. Els resultats del qüestionari ens mostren certes mancances: dificultat d’adaptació als canvis d’especificacions del projecte i de tecnologies, de seguiment i comunicació amb el client i també de guiatge. Verifiquem que la metodologia Scrum ve a cobrir aquestes carències oferint una gestió adaptativa per enfrontar-nos als canvis, una inspecció freqüent per detectar desviacions i una metodologia àgil per respondre a la parvitat de guiatge. Finalment, proposem un full de ruta i un cronograma d’implantació de Scrum.ca
dc.description.abstractThe industrial automation engineering company AMIDA4 experiences at the end of the pandemic an increase in orders that puts them at the limit of their capacity. They understand that must improve the efficiency of their team of industrial automation software developers or OT (Operational Technology) and to deal with the changes and uncertainties of the current industrial production context. From the internal consultancy of the company, we propose to evaluate if the empowerment of the team of developers through the establishment of the methodology Scrum can positively transform the team to face the current circumstances. We have found empowering practices such as teamwork, facilitating leadership or new forms of work, distributed in what we call a space of empowerment determined by: access to information, access to resources, access to support and access to opportunities. We have built a questionnaire based on these practices that we have administered to the six members of the current team, thus evaluating the quality of this space. The results of the questionnaire show us certain shortcomings: difficulty adapting to changes in project specifications and technologies, monitoring and communication with the client and also of guidance. We verify that the Scrum methodology comes to cover these deficiencies by offering adaptive management to face changes, a frequent inspection to detect deviations and an agile methodology to respond to the lack of guidance. Finally, we propose a roadmap and a timeline for the implementation of Scrumen
dc.description.abstractLa empresa de Ingeniería de automatización industrial AMIDA4 experimenta al final de la pandemia un aumento de pedidos que los pone al límite de su capacidad. Entienden que tienen que mejorar la eficiencia de su equipo de desarrolladores de software de automatización industrial o OT (Operational Technology) y juntos hacer frente a los cambios y las incertidumbres del contexto de la producción industrial actual. Desde la consultoría interna de la empresa, nos proponemos evaluar si la empoderament del equipo de desarrolladores por vía del establecimiento de la metodología Scrum puede transformar positivamente el equipo para enfrentarse a las circunstancias actuales. Hemos encontrado prácticas empoderadores como el trabajo en equipo, el liderazgo facilitador o las nuevas formas de trabajo, distribuidas en el que denominamos espacio de empoderament determinado por: el acceso a la información, el acceso a los recursos, el acceso al apoyo y el acceso a las oportunidades. Hemos construido un cuestionario de acuerdo con estas prácticas que hemos administrado a los seis miembros del actual equipo, evaluando así la calidad de este el espacio. Los resultados del cuestionario nos muestran ciertas carencias: dificultad de adaptación a los cambios de especificaciones del proyecto y de tecnologías, de seguimiento y comunicación con el cliente y también de guiaje. Verificamos que la metodología Scrum viene a cubrir estas carencias ofreciendo una gestión adaptativa para enfrentarnos a los cambios, una inspección frecuente para detectar desviaciones y una metodología ágil para responder a la parvitat de guiaje. Finalmente, proponemos una hoja de ruta y un cronograma de implantación de Scrum.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocatca
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectempowermenten
dc.subjectscrumen
dc.subjectagileen
dc.subjectapoderamentca
dc.subjectscrumca
dc.subjectàgilca
dc.subjectempoderamientoes
dc.subjectscrumes
dc.subjectágiles
dc.subject.lcshAgile software development -- TFMen
dc.titleEmpoderament estructural d’un equip de desenvolupadors de software d’automatització industrial amb Scrumca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisca
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacProgramari àgil--Desenvolupament -- TFMca
dc.subject.lcshesSoftware ágil--Desarrollo -- TFMes
dc.contributor.tutorMallén-Broch, Francisco Fermín-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jbagoTFM0622memoria.pdfMemòria del TFM2,04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons