Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/146975
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMir Soriano, Anna-
dc.coverage.spatialBèlgica, BEL-
dc.date.accessioned2022-11-08T06:26:38Z-
dc.date.available2022-11-08T06:26:38Z-
dc.date.issued2022-08-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/146975-
dc.description.abstractEl present treball és una investigació sobre la mobilitat urbana en la ciutat mitjana com a model híbrid entre la concentració i la dispersió urbana. S’estudia el marc teòric d’aquests fenòmens urbans, diverses estratègies d’èxit en mobilitat i el marc normatiu a nivell europeu, estatal i català, on la figura del Pla de Mobilitat Urbana apareix com a instrument per a repensar i reorganitzar les jerarquies viàries establertes en la mobilitat urbana des de l’administració local. Posant el focus en la mobilitat sostenible, s’analitzen les principals característiques morfològiques i del transport no motoritzat i col·lectiu, per a una posterior anàlisi comparativa multicriteri d’aquests modes com a alternativa al vehicle privat en els desplaçaments de mobilitat quotidiana que avalua l’accessibilitat de la ciutat d’Olot. El contrast entre la densitat i la concentració de pols d’atracció del nucli antic, en contraposició a les extensions urbanes de ciutat-jardí perifèriques, poc denses i amb pocs equipaments, condicionen la tria modal i les tendències de transport, que cal invertir davant la crisi climàtica i de recursos actual. Degut a les baixes freqüències i la poca coordinació entre línies, els desplaçaments en transport públic resulten poc confortables en relació al vehicle privat. La bicicleta es presenta com a un bon substitut a l’automòbil en els desplaçaments quotidians per a certs grups d’edat, tot i la manca de seguretat. Així, cal buscar noves idees per a fer eficient la mobilitat col·lectiva en aquests entorns i invertir en infraestructura i promoció de la bicicleta com a mode viable de transport quotidià.ca
dc.description.abstractThe present paper is an investigation about urban mobility in the medium city as a hybrid model between urban concentration and urban sprawl. The study covers the theoretical framework of these urban phenomena, various successful strategies in mobility and the regulatory framework at European, state and Catalan level, where the figure of the “Pla de Mobilitat Urbana” (Urban Mobility Plan) appears as an instrument to rethink and reorganize the hierarchies established in urban mobility from the local administration. Focusing on sustainable mobility, the research analyzes the main morphological characteristics and the active and collective transport, leading to a multi-criteria comparative analysis of these modes as an alternative to the private vehicle in daily mobility that evaluates the accessibility of the city of Olot The contrast between the density and the concentration of attraction poles in the old town, as opposed to the peripheral garden-city urban extensions, not dense and with few facilities, will condition the modal choice and transport trends, which need to change given the current climate and resource crisis. Due to the low frequencies and the lack of coordination between lines, traveling by public transport is less comfortable than in a private vehicle. The bicycle appears to be a potential substitute for the car in daily trips for certain age groups, despite the lack of safety. Thus, it is necessary to search for new ideas to make collective mobility efficient in these areas and to invest in infrastructure and promotion of the bicycle as a viable mode of everyday transport.en
dc.description.abstractEl presente trabajo es una investigación sobre la movilidad urbana en la ciudad mediana como modelo híbrido entre la concentración y la dispersión urbana. Se estudia el marco teórico de estos fenómenos urbanos, varias estrategias de éxito en movilidad y el marco normativo a nivel europeo, estatal y catalán, donde la figura del Plan de Movilidad Urbana aparece como instrumento para repensar y reorganizar las jerarquías viarias establecidas en la movilidad urbana desde la administración local. Poniendo el foco en la movilidad sostenible, se analizan las principales características morfológicas y del transporte no motorizado y colectivo, para un posterior análisis comparativo multicriterio de estos modos como alternativa al vehículo privado en los desplazamientos de movilidad cotidiana que evalúa la accesibilidad de la ciudad de Olot. El contraste entre la densidad y la concentración de polvo de atracción del núcleo antiguo, en contraposición a las extensiones urbanas de ciudad-jardín periféricas, poco densas y con pocas equipaciones, condicionan la elige modal y las tendencias de transporte, que hay que invertir ante la crisis climática y de recursos actual. Debido a las bajas frecuencias y la poca coordinación entre líneas, los desplazamientos en transporte público resultan poco confortables en relación al vehículo privado. La bicicleta se presenta como un buen sustituto al automóvil en los desplazamientos cotidianos para ciertos grupos de edad, todo y la carencia de seguridad. Así, hay que buscar nuevas ideas para hacer eficiente la movilidad colectiva en estos entornos e invertir en infraestructura y promoción de la bicicleta como modo viable de transporte cotidiano.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocatca
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)ca
dc.rightsCC BY-NC-SA-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/-
dc.subjectmobilitat sostenibleca
dc.subjectaccessibilitatca
dc.subjectdispersió urbanaca
dc.subjectmovilidad sosteniblees
dc.subjectaccesibilidades
dc.subjectdispersión urbanaes
dc.subjectsustainable mobilityen
dc.subjectaccessibilityen
dc.subjecturban sprawlen
dc.subject.lcshResidential mobility -- TFMen
dc.titleAnàlisi de les alternatives de mobilitat sostenible en ciutats de mida mitjana. El cas d’Olot, La Garrotxaca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisca
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.subject.lemacMobilitat residencial -- TFMca
dc.subject.lcshesMovilidad residencial -- TFMes
dc.contributor.tutorMoreno Sanz, Joan-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.coverageOlot-
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
annamirsTFM0822memoria.pdfMemòria del TFM154,49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons