Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/147498
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMezquita Claramonte, Artur-
dc.date.accessioned2023-02-20T06:56:34Z-
dc.date.available2023-02-20T06:56:34Z-
dc.date.issued2023-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/147498-
dc.description.abstractLes lleis que desenvolupen els principis d’equitat i inclusió i d’organització de la resposta educativa per a la inclusió en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià, han conduit a escolaritzar alumnat amb Necessitats educatives de suport educatiu (Nese) als centres ordinaris. L’objectiu d’aquest estudi ha consistit en identificar la percepció dels mestres d’infantil i primària envers la incidència que tenen les tecnologies i les mesures universals inclusives i/o l’enfocament Disseny Universal per a l’Aprenentatge, en la millora dels processos d'aprenentatge d’aquest alumnat, tenint en compte l’experiència i formació, l’adaptació física i sensorial d’espais, i recursos disponibles. S’ha plantejat una metodologia quantitativa amb qüestionari elaborat ad hoc amb preguntes anònimes majoritàriament tancades tipus likert de 4 respostes, algunes poques obertes subjectives i amb entrevista a psicopedagoga per saber l’opinió des d’una perspectiva professional envers les preguntes del qüestionari. La mostra ha consistit en la participació de 20 mestres. Els resultats han indicat que tenen poca experiència i formació en tecnologies i DUA, però bastant motivació per aprendre i voluntat d’acollir alumnat Nese tot i les dificultats que comporta, ja que perceben que una bona formació amb aquestes millora molt la qualitat educativa. Les conclusions corroboren que amb l’ús de la potent tecnologia existent i les aplicacions informàtiques que tenen a l’abast actualment i els coneixements sobre aquestes i el DUA o mesures universals inclusives, pot comportar una millora evident en el procés d’ensenyament-aprenentatge, però s’evidencia una falta de formació docent i implicació de la societat.ca
dc.description.abstractThe laws that develop the principles of equity and inclusion and organization of the educational response for inclusion in schools supported with public funds from the Valencian education system, have led to schooling students with Educational Needs Educational Support (ENES) in ordinary centres. The aim of this study has been to identify the perception of primary and infant teachers in regard to the impact of the inclusive universal technologies and measures, and/or the Universal Design for the Learning approach in the improvement of the learning processes of these students, taking into account experience and training, physical and sensory adaptation of spaces and resources available. A quantitative methodology with elaborated ad hoc questionnaire containing mainly closed anonymous likert-4 response questions were raised, including a few open subjective answers and an interview to Educational Psychologist to gather the opinion from a professional perspective on the questions. Twenty teachers have taken part on this study. The outcome of the study indicates that the teachers had little experience and training in technologies and UDL, but are highly motivated to learn, and are willing to receive students ENES despite the difficulties involved, as they feel that receiving good training on the above would improve educational quality. The conclusions corroborate that with the existing powerful technology and computer applications currently available and its knowledge, plus the UDL or inclusive universal measures, could lead to an obvious improvement in the teaching-learning process. However, it shows a clear lack of teaching training and lack of involvement of society.en
dc.description.abstractLas leyes que desarrollan los principios de equidad e inclusión y de organización de la respuesta educativa para la inclusión en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del sistema educativo valenciano, han conduit a escolarizar alumnado con Necesidades educativas de apoyo educativo (Nese) en los centros ordinarios. El objetivo de este estudio ha consistido al identificar la percepción de los maestros de infantil y primaria hacia la incidencia que tienen las tecnologías y las medidas universales inclusivas y/o el enfoque Diseño Universal para el Aprendizaje, en la mejora de los procesos de aprendizaje de este alumnado, teniendo en cuenta la experiencia y formación, la adaptación física y sensorial de espacios, y recursos disponibles. Se ha planteado una metodología cuantitativa con cuestionario elaborado ad hoc con preguntas anónimas mayoritariamente cerradas tipos likert de 4 respuestas, algunas pocas abiertas subjetivas y con entrevista a psicopedagoga por saber la opinión desde una perspectiva profesional hacia las preguntas del cuestionario. La muestra ha consistido en la participación de 20 maestros. Los resultados han indicado que tienen poca experiencia y formación en tecnologías y DUA, pero bastante motivación para aprender y voluntad de acoger alumnado Nese todo y las dificultades que compuerta, puesto que perciben que una buena formación con estas mejora mucho la calidad educativa. Las conclusiones corroboran que con el uso de la potente tecnología existente y las aplicaciones informáticas que tienen al alcance actualmente y los conocimientos sobre estas y lo DUA o medidas universales inclusivas, puede comportar una mejora evidente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero se evidencia una falta de formación docente e implicación de la sociedad.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocatca
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)ca
dc.rightsCC BY-NC-ND*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectDisseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA)ca
dc.subjectTICes
dc.subjectTICca
dc.subjectICTen
dc.subjectmesures universal inclusivesca
dc.subjectmedidas universal inclusivases
dc.subjectinclusive universal measuresen
dc.subjectmotivació i percepció docentca
dc.subjectmotivación y percepción docentees
dc.subjectteaching motivation and perceptionen
dc.subjectDiseño Universal para el Aprendizaje (DUA)es
dc.subjectUniversal Design for Learning (UDL)en
dc.subject.lcshInclusive education -- TFMen
dc.titleQuina percepció té el professorat en relació amb les tecnologies i el dua? Estudi de cas a centres d'infantil i primàriaca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisca
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacEducació inclusiva -- TFMca
dc.subject.lcshesEducación inclusiva -- TFMes
dc.contributor.tutorGallardo Ramírez, Sandra-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
amezquitaTFM0123memoria.pdfMemoria del TFM2,91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons