The Equality Unit 52

Logo

La funció principal de la Unitat d'Igualtat és vetllar per la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, incloent-hi les persones que es defineixen com a LGTBI, i combatre les situacions d'assetjament sexual i de discriminació per raó de sexe, orientació sexual i identitat o expressió de gènere.
La función principal de la Unidad de Igualdad es velar por la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, incluyendo a las personas que se definen como LGTBI, y combatir las situaciones de acoso sexual y de discriminación por razón de sexo, orientación sexual e identidad o expresión de género.
The primary task of the Equality Unit is to ensure equal treatment and opportunities between women and men, including all who identify as LGBTI, and to combat situations involving sexual harassment and discrimination based on sex, sexual orientation, and gender identity or expression.

Browse