Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/1481
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLupiáñez Villanueva, Francisco-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)-
dc.date.accessioned2010-02-22T09:05:02Z-
dc.date.available2010-02-22T09:05:02Z-
dc.date.issued2009-01-23-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/1481-
dc.description.abstractTots els actors en sistemes de salut estan encarant la transició a la Societat Xarxa; una societat l'estructura social del qual es constitueix per xarxes alimentades per tecnologies d'informació i comunicació microelectròniques, i un paradigma tecnològic nou: Informacionalisme, basat en l'augment de la capacitat humana per el tractament de la informació i comunicació feta possible per la revolució en microelectrònica, programari, i enginyeria genètica. En aquest ampli context, l'e-salut ha emergit com un camp ample que implica la relació entre l'estructura social actual i el paradigma tecnològic nou dins dels sistemes d'assistència sanitària. A més, Internet se ha convertit en un dels conductors d'e-salut i es podria considerar com un dels recursos principals per a la informació de salut; com a mitjà per a la interacció; com a eina per a lliurament d'assistència sanitària i salut pública. Aquestes concepcions mostren un potencial enorme per millorar la qualitat i eficiència del sistema d'assistència sanitària; redefinint la salut, la medicina i el cos; transformant la relació entre agents d'assistència sanitària, i suggereix una cosmologia mèdica. Tenint en compte aquests canvis, els propòsits de la recerca són: - Identificar i caracteritzar la presència dels actors del sistema de salut de Catalunya en Internet. - Identificar, caracteritzar i explicar els determinants de les pràctiques d'ús i socials que els actors principals del sistema de salut de Catalunya realitzant a través de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, especialment Internet. Per arribar a aquests objectius, es consideraven les següents preguntes d'investigació: - Quin tipus de informació i aplicacions de qualitat relacionades amb Salut s'ofereixen a Internet? - Com pot ser caracteritzada la presència dels actors del sistema de salut de Catalunya a Internet? - Quines estan les principals barreres i incentius dels grups de suport de pacients per a l'ús d'Internet? - Quins són els usos de les TIC que fan els ciutadans pel que fa a salut i com es poden caracteritzar? - Quines estan les conseqüències d'ús de les TIC per part de les ciutadans, especialment amb Internet, respecte a la gestió de la seva salut i la relació amb els seus professionals sanitaris? - Quins són els determinants (tecnològics i no tecnològics) de la demanda de serveis de salut per els ciutadans mitjançant Internet? - Quins són els usos de les TIC, especialment Internet, que fan els professionals sanitaris i com es poden caracteritzar? - Quins són els determinants (tecnològics i no tecnològics) dels usos de Internet per els professionals sanitaris (Metges, Infermers i Farmacèutics)? Per a donar respostes a aquestes preguntes van ser analitzades mitjançant anàlisis estadístiques multivariants les dades recollides mitjançant enquestes telefòniques a una mostra representativa de la població catalana, enquestes en línea a metges, infermeres, farmacèutics i associacions de pacients així com l'anàlisi de més de 1400 webs de salut. Aquesta tesi va validar la següent hipòtesi general: La interacció entre estructura social, l'augment de flux d'informació i les TIC provoca una transformació en pràctiques socials i en el comportament dels actors del sistema de salut.ca
dc.description.abstractTodos los actores en sistemas de salud están encarando la transición a la Sociedad Red; una sociedad la estructura social del cual se constituye por redes alimentadas por tecnologías de información y comunicación microelectrónicas, y un paradigma tecnológico nuevo: Informacionalismo, basado en el aumento de la capacidad humana por el tratamiento de la información y comunicación hecha posible por la revolución en microelectrónica, software, e ingeniería genética. En este amplio contexto, la e-salud ha emergido como un campo ancho que implica la relación entre la estructura social actual y el paradigma tecnológico nuevo dentro de los sistemas de asistencia sanitaria. Además, la Internet se ha convertido en uno de los conductores de e-salud y se podría considerar como uno de los recursos principales para la información de salud; como medio por interacción; como herramienta para entrega de asistencia sanitaria y salud pública. Estas concepciones muestran un potencial enorme para mejorar la calidad y eficiencia del sistema de asistencia sanitaria; redefiniendo la salud, la medicina y el cuerpo; transformando la relación entre agentes de asistencia sanitaria, y sugiere una cosmología médica. Teniendo en cuenta estos cambios, los propósitos de la búsqueda son: - Identificar y caracterizar la presencia de los actores del sistema de salud de Cataluña en Internet. - Identificar, caracterizar y explicar los determinantes de las prácticas de uso y sociales que los actores principales del sistema de salud de Cataluña realizando a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, especialmente Internet. Para llegar a estos objetivos, se consideraban las siguientes preguntas de investigación: - ¿Qué tipo de información y aplicaciones de calidad relacionadas con Salud se ofrecen en Internet? - ¿Cómo puede ser caracterizada la presencia de los actores del sistema de salud de Cataluña en Internet? - ¿Cuáles están las principales barreras e incentivos de los grupos de apoyo de pacientes para el uso de Internet? - ¿Cuáles son los usos de las TIC que hacen los ciudadanos con respecto a salud y cómo se pueden caracterizar? - ¿Cuáles están las consecuencias de uso de las TIC por parte de las ciudadanos, especialmente con Internet, respecto a la gestión de su salud y la relación con sus profesionales sanitarios? - ¿Cuáles son los determinantes (tecnológicos y no tecnológicos) de la demanda de servicios de salud por los ciudadanos mediante Internet? - ¿Cuáles son los usos de las TIC, especialmente Internet, que hacen los profesionales sanitarios y cómo se pueden caracterizar? - ¿Cuáles son los determinantes (tecnológicos y no tecnológicos) de los usos de Internet por los profesionales sanitarios (Médicos, Enfermeros y Farmacéuticos)? Para dar respuestas a estas preguntas fueron analizadas mediante análisis estadísticos multivariantes los datos recogidos mediante encuestas telefónicas a una muestra representativa de la población catalana, encuestas en línea a médicos, enfermeras, farmacéuticos y asociaciones de pacientes así como el análisis de más de 1400 webs de salud. Esta tesis validó la siguiente hipótesis general: La interacción entre estructura social, el aumento de flujo de información y las TIC provoca una transformación en prácticas sociales y en el comportamiento de los actores del sistema de salud.es
dc.description.abstractAll the actors implied in healthcare systems are facing the rise of the Network Society; a society whose social structure is made up of networks powered by microelectronic-based information and communication technologies, and a new technological paradigm: Informationalism, based on the augmentation of the human capacity for information processing and communication made possible by the revolution in microelectronics, software, and genetic engineering. In this broad context, e-health has emerged as a broad field which involves the relationship between the current social structure and the new technological paradigm within the healthcare systems. Furthermore, the Internet has become one of the drivers of e-health and could be considered as one of the main resources for health information; as a medium for interaction; as a tool for healthcare delivery and public health. Those conceptions reveal a tremendous potential for improving the quality and efficiency of the healthcare system; redefining health, medicine and the body; transforming the relationship among healthcare agents, and suggest a new medical cosmology called e-scaped medicine. Bearing in mind these changes, the aims of the research were: - Identify and characterize the presence of the actors of the Catalonian healthcare system in the Internet. - Identify, characterize and explain the determinants of the use and social practices that the principal actors of the healthcare system carry out through ICT, specifically that of the Internet To reach these objectives, the follow research questions were considered: - What type of quality information and applications related with Health are offered on the Internet? - How can the presence of the healthcare system's actors on the Internet be characterized? - Which are the main barriers and incentives of patient support groups for Internet use? - What are the ICT uses of the citizens with regard to health and how can they be characterized? - What are the consequences of citizen ICT use, specifically that of the Internet, regarding the management of their health and the relationship with their healthcare professionals? - What are the determinants (technological and non-technological) of the demand of healthcare services by citizens via the Internet? - What are the uses of ICT, especially the Internet, by healthcare professionals and how can they be characterized? - What are the determinants (technological and non-technological) of the uses of the Internet by health care professionals (Physicians, Nurses and Pharmacist)? Empirical data to answer these questions are based on telephone survey to population, online surveys to physicians, nurses, pharmacists and patient support groups and on a static snapshot analysis of health related webs. And the general hypothesis: The interaction between social structure, the increase of information flow and ICT causes a transformation in social practices and in the behaviour of the actors of the healthcare systemen
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isospa-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)-
dc.rightsLa consulta d'aquesta tesi queda condicionada a l'acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d'aquesta tesi per mitjà del repositori de la UOC ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel.lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d'investigació i docència. No s'autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d'un lloc aliè al repositori de la UOC i/o al servei TDX. Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subject.lcshHealth -- Surveysen
dc.subject.lcshHealth -- Information technology -- Cataloniaen
dc.subject.lcshHealth -- Technological innovations -- Cataloniaen
dc.subject.lcshPublic health administration -- Cataloniaen
dc.subject.lcshDissertations, Academicen
dc.titleInternet, salud y sociedad : análisis de los usos de Internet relacionados con la salud en Catalunya-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.audience.mediatorTheme areas::Information and Knowledge Societyen
dc.subject.lemacSalut -- Enquestesca
dc.subject.lemacSalut -- Tecnologia de la informació -- Catalunyaca
dc.subject.lemacSalut -- Innovacions tecnològiques -- Catalunyaca
dc.subject.lemacSalut pública -- Administració -- Catalunyaca
dc.subject.lemacTesis i dissertacions acadèmiquesca
dc.subject.lcshesSalud -- Encuestases
dc.subject.lcshesSalud -- Tecnología de la información -- Cataluñaes
dc.subject.lcshesSalud -- Innovaciones tecnológicas -- Cataluñaes
dc.subject.lcshesSalud pública -- Administración -- Cataluñaes
dc.subject.lcshesTesis y disertaciones académicases
dc.source.urlhttp://www.tdx.cat/TDX-0528109-092039-
dc.contributor.directorCastells Oliván, Manuel-
Appears in Collections:Tesis doctorals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tesis_flupianez_21_11_08.pdfTesi doctoral1,63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.