Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10609/150698
Título : Disseny d’una intervenció en eSalut per fomentar l’apoderament en salut del col·lectiu LGTB+
Autoría: Merino Rubio, Lidia
Tutor: Villalobos Hidalgo, Julio
Resumen : L’apoderament en salut és el procés a través del qual les persones guanyen més control sobre la seva salut i les eines digitals s’han mostrat com un recurs efectiu per fomentar-ho. El col·lectiu LGTB+ és un grup de la població encara discriminat, poc conegut a nivell de salut però ha evidenciat tenir més risc de patir certes malalties, pel qual podria beneficiar-se d’una intervenció d’eSalut d’apoderament. L’objectiu principal d’aquest projecte és dissenyar una intervenció en eSalut per a fomentar l’apoderament en salut del col·lectiu LGTB+. La metodologia emprada de recollida de dades ha estat la cerca bibliografia i un qüestionari adreçat al públic objectiu. D’aquestes s’ha identificat que les seves principals necessitats en salut són la salut sexual i la salut mental, que els mecanismes a través dels quals es volen apoderar són l’alfabetització en salut i a través dels professionals de salut i que l’eina digital més adequada per la intervenció és l’aplicació mòbil. Aquesta app inclourà vídeos amb informació en salut rellevant, un xat amb professionals de salut i elements de gamificació. També ha de ser atractiva, accessible, fàcil de fer servir, fiable i que asseguri la protecció de dades. En conclusió, aquest treball descriu el disseny d’una aplicació mòbil per a fomentar l’apoderament en salut de les persones LGTB+, el qual és la primera etapa del procés de desenvolupament i d’implantació.
Health empowerment is the process by which people gain more control over their health, and digital tools have been shown to be an effective resource for fostering it. The LGBT + group is a group of the population still discriminated against, little known in terms of health but has shown a higher risk of suffering from certain diseases, so it could benefit from an empowerment eHealth intervention. The main objective of this project is to design an intervention in eHealth to promote the empowerment of the LGBT + community in health. The methodology used for data collection was bibliography search and a questionnaire aimed at the target audience. Of these, it has been identified that their main health needs are sexual health and mental health, the mechanisms through which they want to be empowered are health literacy and through health professionals and that the digital tool most suitable for the intervention is the mobile app. This app will include videos with relevant health information, a chat with health professionals and gamification elements. It must also be attractive, accessible, easy to use, reliable and ensure data protection. In conclusion, this work describes the design of a mobile application to promote the health empowerment of LGBT + people, which is the first stage of the development and implementation process.
Palabras clave : Apoderament en salut
salut digital
col·lectiu LGTB+
Health empowerment
digital Health
LGTB+ group
Estudis de gènere
Gender studies
Tipo de documento: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Fecha de publicación : 31-may-2021
Licencia de publicación: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/  
Aparece en las colecciones: Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
lidiameruTFM0521.pdf2021_TFM_Lidia Merino Rubio_Disseny d’una intervenció en eSalut per fomentar l’apoderament en salut del col·lectiu LGTB+1,06 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Comparte:
Exporta:
Consulta las estadísticas

Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.