Rectorate 179

Logo

El rector és la primera autoritat acadèmica de la Universitat i li corresponen, per tant, les responsabilitats de representació i govern, sense perjudici de les atribucions que els Estatuts atorguen al Patronat.

El rector es la primera autoridad académica de la UOC y le corresponden, por lo tanto, las responsabilidades de representación y gobierno, sin perjuicio de las atribuciones que los Estatutos otorgan al Patronato.

The President is the University's leading academic authority and therefore holds the responsibilities of representation and government, without prejudice to the attributions that the Statutes award to the Board of Trustees.

Browse
Sub-communities within this community
Collections in this community

Press 30