Psychology, health and quality of life 54

El màster universitari de Psicologia, salut i qualitat de vida pretén que els seus titulats adquireixin habilitats a l'hora de dissenyar intervencions i recerques fonamentades en l'ús de les TIC per a la promoció de la salut i la qualitat de vida de les persones, tot potenciant un rol emprenedor, creatiu i innovador.
El máster universitario de Psicología, salud y calidad de vida pretende que sus titulados adquieran habilidades para el diseño de intervenciones y búsquedas fundamentadas en el uso de las TIC para la promoción de la salud y la calidad de vida de las personas, potenciando un rol emprendedor, creativo e innovador.

Browse