Master's Degree in Translation and technologies 72

Aquest curs de postgrau està pensat per a formar professionals que siguin capaços tant de portar a terme personalment tot el conjunt de tasques pròpies d'un traductor del segle XXI, com de concebre-les, organitzar-les, externalitzar-les i dirigir-les.
Este curso de posgrado está pensado para formar profesionales capaces de llevar a cabo personalmente tanto el conjunto de tareas propias de un traductor del siglo XXI, como el de concebirlas, organizarlas, externalizarlas y dirigirlas.
This postgraduate course is designed to train professionals capable of personally carrying out both the series of tasks of a twenty-first-century translator and how to conceive, organise, outsource and manage them.

Browse